top of page
Diamond Abrasive Products.png

Cưa vòng dây kim cương vô tận

 Diamond Multi Strands Segements Wire Saw

Kim cương dây Vòng với dây kim cương cưa là một trong những công cụ cắt linh hoạt, thiết lập các tinh thể kim cương trên bề mặt thép và làm cho phong trào một chiều, chủ yếu sử dụng cho các vật liệu cứng và giòn cắt, chẳng hạn như: sapphire, vật liệu gốm đặc biệt, đá cẩm thạch , lốp xe, cao su, đá, silicon đơn tinh thể và silicon đa tinh thể, v.v. Dây kim cươngCBN dẻo từ HANS sẽ chinh phục bạn với độ bền kéo cao, liên kết hạt chắc chắn cũng như chất lượng cao của dây vòng kim cương và hạt kim cương. Diamond Loop / Endless Foam Wire Saw là một trong những công cụ cắt linh hoạt nhất, có thể đặt trên bề mặt teh của tinh thể kim cương. Trong khi cắt, dây kim cương sẽ chuyển động từ một chiều với vận tốc từ 30-60 m / s. Nó sẽ mang đến cho người dùng những ưu điểm tuyệt vời.
Sự chỉ rõ
1) Đường kính ngoài 0,5-1,0mm là Vành tiếp tục
2) Đường kính ngoài 1,0-1,5mm có thể Tiếp tục Vành hoặc Vành phân đoạn
3) Đường kính ngoài 1,5-3,0mm là Vành phân đoạn Hiệu quả cao khi cắt, trong khi tốc độ từ 30 đến 60 m / s, Đường kính từ 0,3-3,0 mm, Chiều dài từ 800-50000 mm và tính toán cho máy phổ biến trên thị trường hiện tại Cắt phù hợp với cả môi trường ẩm ướt hoặc khô ráo, Hướng cắt có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng. Và cũng có thể áp dụng để cắt bề mặt cong.
Hoạt động và thay thế dây kim cương thực sự là quy ước, Diamond Loop Wire Saw là một trong những công cụ cắt linh hoạt nhất, có thể đặt trên bề mặt của tinh thể kim cương. Trong khi cắt, dây kim cương sẽ chuyển động từ một chiều với vận tốc từ 30-60 m / s. Nó sẽ mang đến cho người dùng những ưu điểm tuyệt vời. Được sử dụng rộng rãi trên máy cắt cao su và bề mặt cứng của vật liệu, chẳng hạn như, máy cắt lốp, máy cắt lốp, tinh thể nhân tạo (sapphire, silicon), gốm đặc biệt, kim loại quý, than chì và nhựa, vật liệu giòn. Cũng được sử dụng trong lĩnh vực nghiên cứu: địa chất, khảo cổ học, kiến ​​trúc và sinh học, vv. Cung cấp cưa dây kim cương cho máy cắt lốp. So với các công cụ cắt kim cương khác, dây kim cương Loop là một công cụ linh hoạt:
1, không chỉ có thể được sử dụng để cắt đường thẳng, mà còn cắt bề mặt cong;
2 Không phụ thuộc vào hình dạng bề mặt của vật thể;
3) Nơi làm việc yêu cầu đơn giản, nhưng có thể thực hiện cắt diện tích lớn;
4) Việc sử dụng cưa dây kim cương có thể cải thiện việc sử dụng tài nguyên và giảm ô nhiễm môi trường.
Do những ưu điểm trên, thị phần của dây kim cương ngày càng lớn và phạm vi ứng dụng ngày càng rộng. Như nhiều khách hàng của chúng tôi có thể chứng minh, Dịch vụ và Hỗ trợ của Hans mang lại cho chúng tôi lợi thế trong các giải pháp của mình. yêu cầu của bạn, Chúng tôi sẽ có mặt cho những nhu cầu trước mắt và lâu dài của bạn. Dịch vụ & Tư vấn Chuyên nghiệp Phù hợp với Doanh nghiệp của Bạn.

Cưa dây kim cương

Máy cắt dây kim cương

Dây cắt tráng kim cương

Dây cắt kim cương

Cưa dây kim cương vòng vô tận

Máy cưa dây kim cương chính xác

Vòng dây cắt kim cương

Máy cắt dây kim cương

Vòng dây kim cương

Performance

The performance of Diamond Wire Loops is characterized by several key factors that make them highly effective tools for cutting hard and brittle materials,Wide Range of Diameters and Grits: Diamond Wire Loops come in various diameters and grit sizes, allowing users to select the most suitable tool for their specific cutting requirements.:

  • Stone and Marble Cutting: Diamond wire loops are extensively used in the stone and marble industry to cut and shape natural and engineered stone materials like granite, marble, and limestone. They are used for producing slabs, tiles, countertops, sculptures, and architectural elements.

  • Semiconductor Wafer Slicing: In the semiconductor manufacturing industry, Diamond wire loops are employed to slice silicon wafers into thin, precise sections. This is a critical step in the production of semiconductor devices such as integrated circuits and microchips.

  • Solar Cell Manufacturing: Diamond wire loops are used in the solar cell industry to cut silicon ingots into thin wafers that are further processed into solar cells. These loops help maximize the yield of high-quality solar cells.

  • Metal Cutting: While Diamond wire loops are primarily associated with cutting hard and brittle materials, they can also be used in specialized applications for cutting certain hard metals, alloys, and composites.

  • Construction and Demolition: Diamond wire loops can be employed in the construction industry for cutting and dismantling reinforced concrete structures, making controlled cuts in bridges, buildings, and other infrastructure projects.

  • Aerospace: In aerospace engineering, Diamond wire loops may be used for precise cutting of aerospace materials, including composites, titanium alloys, and advanced structural materials.

  • Renewable Energy: Diamond wire loops are utilized in the production of wind turbine blades and other components, as well as in the recycling of materials used in renewable energy technologies.

  • Scientific Research: In scientific laboratories and research facilities, Diamond wire loops may be used for sample preparation, material sectioning, and cutting experiments involving various materials.

  • Jewelry Making: On a smaller scale, Diamond wire loops can be used by jewelers to cut and shape gemstones and hard metals for jewelry production.

  • Automotive and Aerospace Prototyping: Diamond wire loops are used in the rapid prototyping of parts and components in the automotive and aerospace industries, where precision and quality are critical.

Feature

Diamond Wire Loops, also known as Diamond Cutting Wire Loops, are specialized cutting tools that offer several distinctive features, making them valuable in various industrial applications:

 1. Diamond-Coated Wire: The wire in Diamond Wire Loops is coated with industrial-grade diamond particles. Diamond is one of the hardest substances on Earth, providing exceptional cutting capabilities and wear resistance.

 2. High Precision Cutting: Diamond Wire Loops are known for their precision cutting abilities. They can cut through hard and brittle materials with accuracy, resulting in clean and smooth edges, making them ideal for applications requiring tight tolerances.

 3. Minimized Material Loss: These cutting tools are designed to minimize material wastage. The narrow kerf width of the wire loop ensures that very little material is removed during cutting, making them efficient and cost-effective.

 4. Versatility: Diamond Wire Loops are versatile and can be used for a wide range of materials, including sapphire, ceramics, stone, rubber, glass, monocrystalline and polycrystalline silicon, and more.

 5. Low Heat Generation: Due to their efficient cutting mechanism, Diamond Wire Loops generate minimal heat during the cutting process. This feature helps prevent material damage or distortion due to excessive heat.

 6. Longevity: Diamond-coated wires have a longer lifespan compared to traditional abrasive cutting tools, which can wear out quickly. This durability results in cost savings over time.

 7. Clean and Burr-Free Cuts: Diamond Wire Loops produce clean and burr-free cuts, reducing the need for additional finishing processes and ensuring high-quality end products.

 8. Suitable for Complex Shapes: They are ideal for cutting complex shapes and profiles in hard materials, allowing for intricate designs and precise detailing.

 9. Minimal Vibration: Diamond Wire Loops typically generate less vibration during cutting compared to other cutting methods, contributing to enhanced cutting accuracy and reduced operator fatigue.

 10. Environmental Friendliness: Their efficiency and reduced material wastage contribute to environmental sustainability, as they help minimize material consumption and waste generation.

 11. Various Diameters and Grits: Diamond Wire Loops come in different diameters and grit sizes, allowing users to select the most suitable tool for their specific cutting needs.

 12. Broad Industry Applications: They find applications in industries such as stone processing, semiconductor manufacturing, automotive, aerospace, renewable energy, and art and sculpture due to their versatility and precision.

Application

The Diamond Wire Loop, often referred to as a Diamond Cutting Wire Loop, finds application in various industries and materials due to its exceptional cutting capabilities:

 1. Stone and Marble Cutting: Diamond Wire Loops are widely used in the stone and marble industry for cutting blocks, slabs, and intricate shapes. They offer precise cutting with minimal material loss.

 2. Sapphire Cutting: Sapphire is a hard and brittle material used in various industries, including electronics and optics. Diamond Wire Loops are employed for cutting sapphire wafers and components with high precision.

 3. Ceramic Material Cutting: Specialized ceramic materials, often used in the aerospace and electronics sectors, can be challenging to cut. Diamond Wire Loops provide an effective solution for precise cutting without damaging the material.

 4. Rubber and Tire Manufacturing: In the tire industry, Diamond Wire Loops are used to cut rubber compounds and tire profiles, ensuring precise shapes and sizes.

 5. Semiconductor and Solar Cell Production: Monocrystalline and polycrystalline silicon wafers are essential in semiconductor and solar cell manufacturing. Diamond Wire Loops are employed for dicing and cutting these materials with high precision.

 6. Glass Cutting: While primarily designed for harder materials, Diamond Wire Loops can also be used for cutting glass, especially when precision and clean edges are required.

 7. Composite Materials: In aerospace and automotive industries, where composite materials are prevalent, Diamond Wire Loops are used for cutting and shaping components made of composites.

 8. Renewable Energy: In the renewable energy sector, Diamond Wire Loops play a role in cutting materials used in wind turbine blades, ensuring precise shapes and dimensions.

 9. Art and Sculpture: Artists and sculptors use Diamond Wire Loops for carving and shaping hard and brittle materials like stone and marble, allowing for intricate designs.

 10. Construction: In construction projects, these cutting tools are employed for shaping and cutting concrete, stone, and marble for architectural and decorative purposes.

 11. Research and Development: Diamond Wire Loops are used in research and development laboratories for cutting and sectioning various materials for analysis and testing.

Diamension

Length Options:

 1. 840 mm  ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm.

 2. Diameter of Wire Saw:

 • The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs.

Grit Size Options:

 1. 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325

Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics.

With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application.

Customized:customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Bình luận

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: What are the advantages of a flap wheel?

Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches.

Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel?

Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges.

Q: What is the best flap disc for grinding welds?

Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice.

Q: What is a flap disc grinding wheel used for?

A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings.

Q: What is the best grit for flap discs?

Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending.

Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal?

For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal.

Q: What is the best flap wheel for stainless steel?

Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel.

Q: Can you put a flap disc on a bench grinder?

Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

bottom of page