top of page
Diamond Abrasive Products.png

Search Results

Đã tìm thấy 75 mặt hàng cho ""

 • Expandable Rubber Drum Wheel|CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Electroplated Diamond Expandable Drum Wheels Bánh xe trống cao su có thể mở rộng Bánh xe trống cao su có thể mở rộng , cách tốt nhất để có được những viên đá mịn, có độ bóng cao. Cao su mềm, dẻo sẽ nở ra trong quá trình quay để kẹp chặt các đai chà nhám hoặc đánh bóng. Các thay đổi được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng bằng cách trượt các đai từ trống. Ở tốc độ thấp, bề mặt linh hoạt bao bọc xung quanh các bề mặt cong để tăng khả năng tiếp xúc với chi tiết gia công. Khi sử dụng ở tốc độ cao, bề mặt trống hoạt động giống như một bánh mài cao su cứng. Sử dụng với thắt lưng kim cương hoặc silicon cacbua. Các trung tâm được gia công nặng được cung cấp với các ống lót để phù hợp với các vòng cung 1 ”, 3/4”, 5/8 ”và 1/2”. Các khe mở rộng góc qua vành cao su nặng cho phép trống giãn ra khi xoay; do đó khóa đai tại chỗ. Có thể nhanh chóng thay dây curoa bằng cách dừng máy, trượt cái cũ và trượt trên cái mới. Khi sử dụng, bề mặt trống đàn hồi sẽ uốn cong theo đường viền đá quý để nhanh chóng loại bỏ các tấm mài. Trống hình lồi cung cấp thao tác cắt cần thiết để loại bỏ các vết xước. Bán không có thắt lưng. Tốc độ tối đa được khuyến nghị là 1800 RPM. THẬN TRỌNG: Không chạy trống mà không có đai vì có thể làm hỏng vành cao su. Đai 6 "x1,5" có chiều rộng 1,5 "x 18-15 / 16" Chiều dài phù hợp với Trống cao su có thể tháo rời 6 "x1,5" Dây đai 6 "x2.5" có chiều rộng 2,5 "x chiều dài 18-15 / 16" phù hợp với Trống cao su có thể tháo rời 6 "x2,5" Đai 8 "x3" có chiều rộng 3 "x chiều dài 25-7 / 32" cho Trống cao su có thể tháo rời 8 "x3" Performance CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening: Efficient Sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades. Clean Sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results. Grit Range CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges: Coarse Grit (80 to 180): Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools. Suitable for sharpening heavily damaged or dull tools. Commonly used for shaping and rough sharpening. Medium Grit (220 to 400): Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and sharpening precision. Ideal for general-purpose sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools. Fine Grit (600 to 1,000): Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish. Suitable for sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal. Extra Fine Grit (1,200 and above): Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge. Application CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications: Precision Sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including: Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives. Diamension CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters: 6-inch CBN Sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools. 8-inch CBN Sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes. 10-inch CBN Sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications. 12-inch CBN Sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades. 14-inch CBN Sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking. 16-inch CBN Sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Chia sẻ suy nghĩ của bạn Hãy là người đầu tiên viết bình luận. FAQ Q: How do you use a diamond pad? Read more A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal. Q: How do I choose the right grit size for my project? Read more Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing. Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad? Read more After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan. Q: What are some common applications for diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads? Read more Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing. Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad? Read more Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations. Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding? Read more The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance. Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces? Read more Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces. Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad? Read more Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

 • Electroplated Diamond Products|CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Electroplated Diamond Tool Công cụ mài mòn kim cương mạ điện super abrasive diamond tools catalogues Chúng tôi là một nhà sản xuất vật liệu và sản phẩm siêu cứng chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên thiết kế, sản xuất, thử nghiệm và kinh doanh nhiều loại sản phẩm Được thành lập vào năm 2007, Các sản phẩm hàng đầu của chúng tôi bao gồm Công cụ kim cương ngoại quan, CBN và Mạ điện của chúng tôi được sử dụng rộng rãi cho Metallography, Industrial Superfinishing, Fiber Optic Termination Polishing and Microfinishing Products chẳng hạn như công cụ và máy khoan, mài, đánh bóng và mài cho đồ trang sức, pha lê, gốm, thủy tinh, kim loại cứng sợi quang và các vật liệu khác. thủy tinh, lapidary, gốm sứ và các loại khác trong nhà & vườn. Performance Electroplated diamond abrasive tools are a type of cutting and grinding tool in which diamond particles are adhered to the tool's surface using an electroplating process. These tools are known for their precision and efficiency in cutting, grinding, and shaping various materials. Diamond Grinding Wheels: These are electroplated wheels with a diamond abrasive coating on the wheel's surface. They are used for precision grinding applications, including sharpening tools, grinding ceramics, glass, and hard metals. Diamond Grinding Burrs: Diamond-coated burrs come in various shapes, such as cylindrical, conical, and spherical, and are used in rotary tools for detailed grinding, shaping, and engraving tasks on hard materials. Diamond Grinding Discs: These are flat, round discs with a diamond-coated surface. They are used for grinding and smoothing surfaces, including stone, concrete, and glass. Diamond Mounted Points : These are small, cylindrical tools with a diamond-coated tip. They are used for precise grinding and shaping in tight or hard-to-reach areas. Diamond Files: Diamond-coated files are used for precision filing and shaping tasks. They come in various shapes and sizes to suit different applications. Diamond Cutting Blades: Electroplated diamond cutting blades are used for cutting materials such as glass, ceramics, porcelain, and hard metals. They are available in various sizes and shapes, including circular saw blades and tile-cutting blades. Diamond Wire Saw Beads: Diamond-coated wire saw beads are used in wire saw machines for cutting large and thick materials, including stone, marble, and concrete. They offer high precision and can cut through thick sections. Diamond Dressing Tools: These tools are used for truing, shaping, and dressing grinding wheels to maintain their profile and sharpness. They are essential for precision grinding applications. Diamond Lapping Plates: These flat plates have a diamond-coated surface and are used for lapping and polishing hard materials to achieve a high-quality surface finish. Diamond Engraving Tools: Diamond-coated engraving tools are used for engraving and marking hard materials like glass, ceramics, and metals with fine detail and precision. Diamond Core Drills: Electroplated diamond core drills are used for drilling holes in hard materials, including glass, ceramics, and stone. Diamond Cup Wheels: These are cup-shaped grinding wheels with a diamond-coated rim. They are used for surface grinding and profiling tasks on materials like concrete and stone. Diamond Cutoff Wheels: These wheels are designed for cutting applications, often in precision machining, where clean and precise cuts are required in materials like ceramics and glass. Diamond Flat Lap Disc: Employed for flat grinding and polishing of gemstones, glass, ceramics, providing a smooth and uniform surface finish. Diamond Grinder Heads: Attachments for glass grinders, used to shape and smooth the edges of glass pieces in stained glass and glass art projects. Diamond Cone: Designed for precise grinding and shaping tasks, including the carving of various materials. Diamond Demo: A versatile tool for a wide range of applications, including cutting, grinding, and shaping. Diamond Carving Wheel: Specifically designed for carving intricate patterns and designs into various materials. Diamond Disk with Magnetic: A specialized diamond disk equipped with a magnetic backing, providing secure and convenient attachment for specific applications. Application Electroplated diamond abrasive tools offer a wide range of features and capabilities that make them valuable for various applications. Here are some common features of different types of electroplated diamond abrasive tools: Diamond Grinding Wheels: Precision Grinding: Capable of precise and accurate grinding for tool sharpening and fine surface finishing. Versatile Applications: Suitable for grinding ceramics, glass, and hard metals, making them versatile tools in various industries. Diamond Grinding Burrs: Detailed Grinding: Designed for detailed and intricate grinding tasks on hard materials. Variety of Shapes: Available in various shapes to accommodate different grinding needs. Diamond Grinding Discs: Flat Design: Flat and round discs provide even grinding and smoothing on surfaces. Suitable for Multiple Materials: Effective for grinding stone, concrete, and glass surfaces. Diamond Mounted Points: Precise Grinding: Small and cylindrical, they offer precision grinding and shaping in tight spaces. Accessibility: Ideal for grinding in hard-to-reach areas. Diamond Files: Precision Filing: Designed for precise filing and shaping of materials with various shapes and sizes available. Fine Detail Work: Suitable for fine detail work in jewelry making and toolmaking. Diamond Cutting Blades: Cutting Efficiency: Efficiently cut through glass, ceramics, porcelain, and hard metals. Versatile Shapes: Available in various shapes and sizes for different cutting tasks. Diamond Wire Saw Beads: High Precision: Offers high precision cutting for large and thick materials like stone and marble. Thick Section Cutting: Capable of cutting through thick sections with ease. Diamond Dressing Tools: Wheel Maintenance: Used for truing and shaping grinding wheels to maintain their performance. Essential for Precision: Crucial for precision grinding applications in industries like automotive and aerospace. Diamond Lapping Plates: Surface Finishing: Used for lapping and polishing to achieve high-quality surface finishes. Materials: Ideal for hard materials requiring fine surface finishes. Diamond Engraving Tools: Fine Detail Engraving: Designed for engraving and marking hard materials with intricate details. High Precision: Ideal for precise engraving work in jewelry and trophy making. Diamond Core Drills: Drilling Efficiency: Efficiently drill holes in hard materials like glass and ceramics. Versatile Sizes: Available in various sizes for different hole diameters. Diamond Cup Wheels: Surface Grinding: Effective for surface grinding and profiling on materials such as concrete and stone. Uniform Results: Provide a uniform and smooth finish. Diamond Cutoff Wheels: Precision Cutting: Designed for clean and precise cuts in materials like ceramics and glass. Essential for Accuracy: Common in precision machining applications. Diamond Flat Lap Disc: Flat Grinding and Polishing: Used for achieving smooth and uniform surface finishes on gemstones, glass, and ceramics. Consistent Results: Provide a consistent and high-quality finish. Diamond Grinder Heads: Glass Art Applications: Attachments for glass grinders, used for shaping and smoothing glass edges in stained glass and glass art projects. Convenience and Precision: Allow for precise glass shaping. Versatile and Convenient: Offer versatility and convenience in specialized applications; Diamond Cone, Diamond Demo, Diamond Carving Wheel, Diamond Disk with Magnetic: Specialized Applications: Designed for specific tasks, including carving, cutting, and grinding, in various materials. Diamension The dimensions of these diamond abrasive tools can vary depending on the specific type and application. a general overview of the typical dimensions for each category: Diamond Grinding Wheels: Diameter: Typically range from 4 inches (100 mm) to 12 inches (300 mm) or more. Thickness: Varies based on the wheel's intended use, with thinner wheels for precision grinding and thicker wheels for heavy-duty applications. Arbor Hole: The central hole through which the wheel is mounted on a grinder spindle can vary in size. Diamond Grinding Burrs: Diameter: Small burrs can be less than 1/8 inch (3 mm) in diameter, while larger ones can be several inches in diameter. Length: Varies depending on the shape and type of burr. Diamond Grinding Discs: Diameter: Commonly available in sizes ranging from 4 inches (100 mm) to 7 inches (180 mm) for handheld grinders. Thickness: Typically thin for surface grinding applications. Diamond Mounted Points: Length: Varies but often around 1 to 2 inches (25 to 50 mm). Diameter: Typically in the range of 1/8 inch (3 mm) to 1/4 inch (6 mm). Diamond Files: Length: Varies based on the file type and purpose, ranging from a few inches to longer files for specific tasks. Types: Needle Files;Riffler Files;Flat Files;Half-Round Files;Round Files;Square Files;Triangle Files;Tapered Files;Slitting Files;Knife Files;Square Needle Files;Diamond-Coated Rifflers;Multi-Grit Files;Diamond Honing Files;Specialty Files; Diamond Cutting Blades: Diameter: Range from small blades for rotary tools to larger circular saw blades for cutting applications. Sizes can vary from a few inches to over a foot. Diamond Wire Saw Beads: Bead Diameter: Commonly in the range of 0.11 inches (2.8 mm) to 0.25 inches (6.4 mm) or more. Wire Length: Depends on the wire saw machine and its specifications. Diamond Dressing Tools: Dimensions vary widely based on the specific tool type and its intended use. Dressing tools come in various shapes and sizes. Diamond Lapping Plates: Plate Size: Varies from small plates for handheld use to larger plates used in machinery, with sizes ranging from a few inches to several feet. Diamond Engraving Tools: Tip Diameter: Typically very small, often less than 1/16 inch (1.5 mm). Length: Varies depending on the specific tool and application. Diamond Core Drills: Diameter: Range from small core drills for precision work to larger ones for heavy-duty drilling. Common sizes include 1/4 inch (6 mm) to several inches in diameter. Diamond Cup Wheels: Diameter: Commonly available in sizes ranging from 4 inches (100 mm) to 7 inches (180 mm) for handheld grinders. Diamond Cutoff Wheels: Diameter: Sizes vary, but common sizes for handheld rotary tools include 4 inches (100 mm) and 7 inches (180 mm). Diamond Flat Lap Disc: Diameter: Typically range from a few inches to 8 inches (200 mm) or more. Thickness: Varies based on the intended use. Diamond Grinder Heads: Diameter: Varies based on the specific grinder head type and design. Diamond Bandsaw Blade Diamond-Coated Edge: The blade's cutting edge is coated with industrial-grade diamond particles, which are one of the hardest materials on Earth. This ensures excellent cutting performance and longevity. Continuous Rim or Segmented Rim: Diamond bandsaw blades can have a continuous rim (smooth edge) for smooth cutting or a segmented rim (notched edge) for faster material removal. Diamond Cone, Diamond Demo, Diamond Carving Wheel, Diamond Disk with Magnetic: Dimensions depend on the specific tool type, shape, and intended application, but they are often small and designed for precision work. Please note that these dimensions are general guidelines, and specific sizes and shapes may vary among manufacturers and based on the intended use of the tool. It's important to choose the right size and type of diamond abrasive tool for your specific application. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Podziel się swoimi przemyśleniami Napisz komentarz jako pierwszy. FAQ Q: What are the advantages of a flap wheel? Read more Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches. Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel? Read more Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges. Q: What is the best flap disc for grinding welds? Read more Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice. Q: What is a flap disc grinding wheel used for? Read more A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings. Q: What is the best grit for flap discs? Read more Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending. Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal? Read more For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal. Q: What is the best flap wheel for stainless steel? Read more Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel. Q: Can you put a flap disc on a bench grinder? Read more Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

 • Diamond Wire Loop Saw for Cutting Sapphire| CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Diamond Wire Saw Diamond Wire Loop Cut Sapphire Vòng dây kim cương chính xác để cắt Sapphire Thông thường, việc cắt sapphire bằng cách sử dụng dây kim cương tốt (không phải vòng), chuyển động qua lại và tốc độ rất thấp. Chẳng hạn như đường kính dây 0,3mm, cắt được 2-3 inch sapphire thì cần 3-4 giờ. Nhưng đối với dây kim cương Loop đường kính 0,7mm và chiều dài 4000 mm có thể hoạt động dưới tốc độ 20m / s, việc cắt chỉ cần 30 phút và độ hoàn thiện bề mặt nằm trong khoảng 0,473-0,7μm; Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoàn chỉnh và lâu dài cho các nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả các đề xuất được cá nhân hóa. Performance Diamond Wire Loop Cutters are highly effective tools for cutting sapphire, a hard and brittle material used in various industries, particularly in electronics and optics. Precision Cutting: Diamond Wire Loop Cutters excel in precision cutting of sapphire. They can achieve extremely accurate cuts with tight tolerances, ensuring that the desired dimensions and shapes are achieved. Clean and Smooth Edges: These cutters produce clean and smooth edges on sapphire workpieces. The quality of the cut is excellent, often requiring minimal or no additional finishing processes. Minimized Material Loss: Diamond Wire Loop Cutters are designed to minimize material wastage. The narrow kerf width of the wire loop ensures that very little material is removed during cutting, optimizing material utilization. Low Heat Generation: These cutters generate minimal heat during the cutting process, which is crucial for sapphire since it is sensitive to temperature changes. Low heat minimizes the risk of thermal damage or cracking. Reduced Chipping and Microcracking: Diamond Wire Loop Cutters are effective at reducing chipping and microcracking in sapphire, resulting in high-quality finished products with minimal defects. High Cutting Speed: Diamond Wire Loop Cutters can operate at relatively high cutting speeds, allowing for efficient production processes. This is particularly valuable in industries where productivity is a priority. Longevity: Diamond-coated wires used in these cutters have a longer lifespan compared to traditional abrasive cutting methods, reducing maintenance and replacement costs. Versatility: While sapphire is a primary application, these cutters can also be used for other hard and brittle materials, making them versatile tools in various industries. Environmental Benefits: The efficiency and reduced material wastage associated with Diamond Wire Loop Cutters contribute to environmental sustainability by minimizing material consumption and waste generation. Overall, Diamond Wire Loop Cutters are highly regarded for their ability to provide precise, efficient, and cost-effective cutting solutions for sapphire and similar hard and brittle materials. They are essential tools in industries where precision cutting is crucial for achieving high-quality end products. Feature Diamond Wire Loop Cutters are specialized cutting tools designed for precise and efficient cutting of hard and brittle materials like sapphire. features for cutting sapphire: Diamond-Coated Wire: Diamond Wire Loop Cutters are equipped with a wire loop coated with industrial-grade diamond particles. Diamond is one of the hardest substances on Earth, providing exceptional cutting capabilities. Precision Cutting: These cutters excel in precision cutting tasks. They can achieve exceptionally accurate cuts with tight tolerances, ensuring that the desired dimensions and shapes are achieved. Clean and Smooth Edges: Diamond Wire Loop Cutters produce clean and smooth edges on sapphire workpieces. The quality of the cut is excellent, often requiring minimal or no additional finishing processes. Minimized Material Loss: These cutters are designed to minimize material wastage. The narrow kerf width of the wire loop ensures that very little material is removed during cutting, optimizing material utilization and reducing costs. Low Heat Generation: Due to their efficient cutting mechanism, Diamond Wire Loop Cutters generate minimal heat during the cutting process. This feature is critical for sapphire, as it is sensitive to temperature changes. Low heat minimizes the risk of thermal damage or cracking. Reduced Chipping and Microcracking: Diamond Wire Loop Cutters are effective at reducing chipping and microcracking in sapphire, resulting in high-quality finished products with minimal defects. High Cutting Speed: These cutters can operate at relatively high cutting speeds, allowing for efficient production processes. High cutting speed contributes to increased productivity. Longevity: Diamond-coated wires used in these cutters have a longer lifespan compared to traditional abrasive cutting methods. This reduces maintenance and replacement costs over time. Versatility: While sapphire is a primary application, Diamond Wire Loop Cutters can also be used for other hard and brittle materials, making them versatile tools in various industries. Environmental Benefits: The efficiency and reduced material wastage associated with Diamond Wire Loop Cutters contribute to environmental sustainability by minimizing material consumption and waste generation. Tensile Strength: The wire used in these cutters exhibits excellent tensile strength, ensuring the stability and durability of the wire loop during the cutting process. Controlled Cutting Process: Diamond Wire Loop Cutters allow for precise control over the cutting process, enabling operators to achieve intricate cuts and shapes. Overall, the unique combination of diamond-coated wire, precision cutting capabilities, and minimized material loss makes Diamond Wire Loop Cutters highly suitable for cutting sapphire and other hard and brittle materials, meeting the demands of industries where accuracy and quality are paramount. Application Diamond Wire Loop Cutters are widely used for cutting sapphire, a hard and brittle material known for its use in various industries, particularly in electronics and optics. The application of Diamond Wire Loop Cutters in cutting sapphire includes: Wafer Production: In the semiconductor industry, sapphire wafers are used as substrates for the growth of gallium nitride (GaN) or silicon carbide (SiC) crystals. Diamond Wire Loop Cutters are employed to cut large sapphire boules into thin wafers with precise dimensions for use in semiconductor device fabrication. LED Production: Sapphire is a common substrate material for light-emitting diodes (LEDs) due to its excellent thermal and electrical properties. Diamond Wire Loop Cutters are used to slice sapphire into LED substrates of various sizes and thicknesses. Watch Crystals: Sapphire is used as a protective crystal for high-end watches. Diamond Wire Loop Cutters are used to cut and shape sapphire crystals to fit watch cases, ensuring a scratch-resistant and durable watch face. Optical Components: Sapphire is used in the production of optical components such as windows, lenses, and prisms. Diamond Wire Loop Cutters are employed to cut and shape sapphire blanks into precise optical elements. Sensor Windows: Sapphire is utilized in sensors for its durability and optical properties. Diamond Wire Loop Cutters are used to cut and shape sapphire sensor windows, ensuring high optical clarity and resistance to harsh environments. Artificial Jewelry: Synthetic sapphire is often used in the production of artificial jewelry. Diamond Wire Loop Cutters help in cutting and shaping synthetic sapphire gemstones for use in rings, necklaces, and other jewelry items. Scientific Research: Sapphire is used in various scientific applications, including research-grade optics and spectroscopy. Diamond Wire Loop Cutters are employed to customize sapphire components for experimental setups. Aerospace: Sapphire is used in aerospace applications for its durability and resistance to extreme conditions. Diamond Wire Loop Cutters are used to cut and shape sapphire components for aerospace equipment and instruments. Medical Devices: Sapphire is used in some medical devices and instruments due to its biocompatibility and hardness. Diamond Wire Loop Cutters help in shaping sapphire components for medical applications. Industrial Tools: Some cutting and drilling tools for industrial applications use sapphire tips. Diamond Wire Loop Cutters are used to cut and shape these sapphire tool components. Overall, Diamond Wire Loop Cutters play a crucial role in various industries where precision cutting of sapphire is required to produce high-quality components and products. Their ability to achieve clean, precise cuts with minimal material loss makes them valuable tools for working with this challenging material. Diamension Length Options: 840 mm ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm. Diameter of Wire Saw: The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs. Grit Size Options: 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325 Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics. With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application. Customized: customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: What are the advantages of a flap wheel? Read more Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches. Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel? Read more Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges. Q: What is the best flap disc for grinding welds? Read more Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice. Q: What is a flap disc grinding wheel used for? Read more A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings. Q: What is the best grit for flap discs? Read more Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending. Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal? Read more For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal. Q: What is the best flap wheel for stainless steel? Read more Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel. Q: Can you put a flap disc on a bench grinder? Read more Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

 • Diamond Carving Point and Bur |CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Electroplated Diamond Diamond Point Bur Diamond Point Bur Định hình, mài và hoàn thiện với độ chính xác! Những viên kim cương mài mòn lâu năm chất lượng cao này cung cấp độ cứng của kim cương được mạ trên thép để cung cấp khả năng cắt đồng đều trên nhiều loại vật liệu. Máy khoan kim cương mạ điện và máy bắn kim cương thiêu kết được sử dụng để khoan và hoàn thiện chính xác và dùng để mài khi việc loại bỏ vật liệu không phải là vấn đề đáng lo ngại. Kim cương nổ tạo ra vết cắt sạch hơn và độ bóng cao hơn so với nổ cacbua. Khi chọn một viên kim cương, hãy xem xét độ nhám của nó. Độ mài mòn của kim cương quyết định tốc độ và kiểu đánh bóng. Những viên kim cương có hạt mài mịn hơn sẽ đạt được độ bóng và độ hoàn thiện cao hơn trong khi những viên kim cương có hạt mài thô hơn thích hợp để loại bỏ vật liệu nặng. Kim cương nổ là loại tiêu chuẩn hoặc dùng một lần. Các viên kim cương tiêu chuẩn có thể tái sử dụng và phải được mài sắc và khử trùng trước khi sử dụng trong một quy trình khác. Các viên kim cương dùng một lần được thiết kế để sử dụng một lần và không được sử dụng lại trong một quy trình khác. Performance CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening: Efficient Sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades. Clean Sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results. Grit Range CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges: Coarse Grit (80 to 180): Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools. Suitable for sharpening heavily damaged or dull tools. Commonly used for shaping and rough sharpening. Medium Grit (220 to 400): Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and sharpening precision. Ideal for general-purpose sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools. Fine Grit (600 to 1,000): Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish. Suitable for sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal. Extra Fine Grit (1,200 and above): Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge. Application CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications: Precision Sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including: Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives. Diamension CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters: 6-inch CBN Sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools. 8-inch CBN Sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes. 10-inch CBN Sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications. 12-inch CBN Sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades. 14-inch CBN Sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking. 16-inch CBN Sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Podziel się swoimi przemyśleniami Napisz komentarz jako pierwszy. FAQ Q: How do you use a diamond pad? Read more A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal. Q: How do I choose the right grit size for my project? Read more Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing. Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad? Read more After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan. Q: What are some common applications for diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads? Read more Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing. Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad? Read more Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations. Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding? Read more The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance. Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces? Read more Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces. Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad? Read more Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

 • Lapidary Diamond Dril Bit |CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Electroplated Diamond Diamond Drill Bits Mũi khoan kim cương Mũi khoan kim cương là tuyệt vời và lý tưởng cho cả các ứng dụng công nghiệp quy mô lớn và sử dụng trong gia đình. Mũi khoan kim cương được sử dụng trong khi làm việc trên gỗ, kim loại hoặc bất kỳ vật liệu nào khác. Kim cương là một trong những thành phần cấu thành được săn lùng nhiều nhất trong mũi khoan. Điều này là do các đặc tính vật lý và phân tử đáng chú ý của nó khiến nó được coi là chất cứng nhất mà con người biết đến. Độ cứng này làm cho nó trở nên vô giá khi chống lại sự hao mòn. Đây là mối quan tâm rõ ràng nhất khi nói đến việc bảo dưỡng mũi khoan khi được sử dụng nhiều lần trên các bề mặt khác nhau. Mũi khoan đầu kim cương giải quyết vấn đề này. Performance CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening offer exceptional performance when it comes to sharpening and honing knife blades. Key performance aspects of CBN diamond wheels for knife sharpening: Efficient Sharpening: CBN wheels are highly efficient at removing metal from the knife blade, making the sharpening process quicker than many other methods. This is especially beneficial when restoring dull or damaged knife edges. Consistent Results: CBN wheels provide consistent and repeatable sharpening results. They maintain their shape and sharpness over time, ensuring that knives are consistently sharpened to the desired angles and profiles. Sharpness: CBN wheels are capable of achieving extremely sharp knife edges. Whether you need a fine edge for delicate slicing or a durable edge for heavy-duty cutting, CBN wheels can accommodate various sharpness requirements. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They wear down slowly, reducing the frequency of wheel replacement, which is cost-effective in the long run. Cool Cutting: CBN wheels operate at cooler temperatures compared to some abrasive sharpening methods. This prevents overheating of the knife blade, which can lead to damage, and ensures that the blade's temper or hardness is preserved. Versatility: CBN wheels are versatile and can be used to sharpen a wide range of knives, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They can also handle both straight-edge and serrated blades. Clean Sharpening: CBN wheels generate fewer dust and particles during sharpening compared to traditional abrasive wheels, resulting in a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less dressing and maintenance compared to abrasive sharpening wheels. Bevel Angle Control: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles for optimal cutting performance. Fine Edge Maintenance: CBN wheels are suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives, ensuring that the edges remain in top condition for a long time. Professional Results: Whether used by professional chefs, knife sharpening services, or hobbyists, CBN diamond wheels consistently deliver professional-quality sharpening results. Grit Range CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels come in various grit ranges to accommodate different sharpening needs and applications. The choice of grit size depends on the type of cutting tool or material you are sharpening and the desired level of sharpness or finish.General overview of common CBN sharpening wheel grit ranges: Coarse Grit (80 to 180): Coarse-grit CBN wheels are used for rapid material removal and reprofiling of tools. Suitable for sharpening heavily damaged or dull tools. Commonly used for shaping and rough sharpening. Medium Grit (220 to 400): Medium-grit CBN wheels provide a balance between material removal and sharpening precision. Ideal for general-purpose sharpening of tools, including turning tools, chisels, and drill bits. Suitable for restoring the cutting edge on moderately worn tools. Fine Grit (600 to 1,000): Fine-grit CBN wheels are used for achieving a sharp cutting edge with a smooth finish. Suitable for sharpening and honing woodworking tools, lathe tools, and carving tools. Ideal for maintaining the sharpness of tools without significant material removal. Extra Fine Grit (1,200 and above): Extra fine-grit CBN wheels are used for achieving an extremely sharp and polished edge. Commonly used for honing and polishing fine woodworking tools, knives, and blades. Ideal for achieving a mirror-like finish on the cutting edge. Application CBN (Cubic Boron Nitride) diamond wheels for knife sharpening are specialized tools designed for efficiently sharpening and honing the blades of knives. These wheels offer several advantages that make them ideal for knife sharpening applications: Precision Sharpening: CBN wheels are known for their ability to produce precise and consistent sharpening results. They can restore a knife's cutting edge to its optimal sharpness with minimal effort. Efficient Material Removal: CBN wheels efficiently remove metal from the knife blade, ensuring a quick and efficient sharpening process. This is particularly useful for restoring dull or damaged blades. Longevity: CBN wheels have a long service life due to their exceptional hardness. They maintain their cutting ability over time, reducing the need for frequent wheel replacement. Cool Cutting: Unlike some abrasive sharpening methods that generate heat, CBN wheels operate at cooler temperatures. This minimizes the risk of overheating the blade and damaging its temper or hardness. Versatility: CBN wheels can be used to sharpen a wide range of knife types, including kitchen knives, hunting knives, pocket knives, and more. They are suitable for both straight-edge and serrated blades. Fine Edge Maintenance: CBN wheels can achieve very fine and sharp edges, making them suitable for honing and maintaining the sharpness of high-quality knives used by professional chefs and enthusiasts. Clean Sharpening: Using CBN wheels generates fewer dust and particles compared to some traditional sharpening methods, contributing to a cleaner and safer working environment. Reduced Maintenance: Due to their long lifespan and minimal wear, CBN wheels require less maintenance and dressing compared to traditional abrasive sharpening wheels. Consistent Bevel Angles: CBN wheels can help maintain consistent bevel angles, ensuring that knives are sharpened to the desired angles and profiles. Knife sharpening with CBN diamond wheels is commonly used in various settings, including: Professional Kitchens: Chefs and culinary professionals rely on CBN wheels to keep their kitchen knives sharp and ready for precise cutting and slicing tasks. Hobbyists and Home Cooks: Home cooks and enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain their knife collections and ensure safe and efficient food preparation. Knife Sharpening Services: Professional knife sharpening services and shops use CBN wheels to offer high-quality sharpening services to customers. Outdoor Enthusiasts: Hunters, campers, and outdoor enthusiasts use CBN sharpening wheels to maintain the edges of hunting knives, camping tools, and pocket knives. Diamension CBN (Cubic Boron Nitride) diamond sharpening wheels are available in various diameters to suit different sharpening machines and applications. The choice of wheel diameter depends on the size and type of cutting tools you plan to sharpen.List of common CBN diamond sharpening wheel diameters: 6-inch CBN Sharpening Wheel: This size is commonly used in small benchtop sharpening machines and is suitable for sharpening a variety of tools, including chisels, plane blades, and small turning tools. 8-inch CBN Sharpening Wheel: An 8-inch wheel offers a larger sharpening surface than the 6-inch version. It is popular for general-purpose sharpening tasks and can handle a wider range of tool sizes. 10-inch CBN Sharpening Wheel: Larger 10-inch wheels provide more surface area for sharpening larger tools and blades. They are suitable for professional workshops and industrial applications. 12-inch CBN Sharpening Wheel: 12-inch wheels are larger and well-suited for industrial sharpening tasks, including the sharpening of industrial cutting tools, milling cutters, and saw blades. 14-inch CBN Sharpening Wheel: These larger wheels are used in heavy-duty industrial settings for sharpening large cutting tools and blades used in metalworking and woodworking. 16-inch CBN Sharpening Wheel: The 16-inch wheel offers a substantial sharpening surface and is typically found in large industrial sharpening equipment used for high-volume sharpening. Custom Sizes: In addition to the standard sizes mentioned above, manufacturers may offer custom-sized CBN sharpening wheels to meet specific requirements or fit unique sharpening setups. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: How do you use a diamond pad? Read more A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal. Q: How do I choose the right grit size for my project? Read more Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing. Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad? Read more After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan. Q: What are some common applications for diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads? Read more Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing. Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad? Read more Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations. Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding? Read more The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance. Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces? Read more Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces. Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad? Read more Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

 • Flexible Diamond Tool |Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Flexible Diamond Products Dụng cụ mài mòn kim cương linh hoạt Flexible Diamond Product Dụng cụ mài mòn kim cương linh hoạt HANS được phát triển bởi các kỹ sư của chúng tôi để kết hợp tuổi thọ cao và khả năng cắt kim cương mạnh mẽ với vải phi kim loại và vật liệu nền cường lực với sức mạnh và tính linh hoạt. Điều này giúp dễ dàng đánh bóng và đánh bóng các vật liệu cứng khác nhau như đá tự nhiên và tổng hợp, xây dựng, vật liệu tổng hợp, lớp phủ siêu cứng, gốm sứ, thủy tinh, hoạt động, kim loại và mài phẳng khác, vải, phần cứng và các kim loại cứng khác một cách kinh tế, chúng tôi cũng có các lựa chọn thay thế cho các mẫu linh hoạt được mạ điện đặc biệt hiệu quả khi được sử dụng làm đĩa và đai cho các ứng dụng tháo lắp nhanh chóng. Đai nhám mài mòn kim loại ở tất cả các thông số kỹ thuật và kích thước cho các ứng dụng đặc biệt như mài ít trung tâm của các phần tử gia nhiệt molypden. Đai mài mòn kim cương linh hoạt cho các ứng dụng đặc biệt như như trung tâm ít mài các phần tử gia nhiệt molypden. 01) Bàn di chuột kim cương và tấm kim cương , các công cụ đa năng được sử dụng rộng rãi 02) Dải kim cương có hoặc không có đuôi. Đa dạng các ứng dụng thủ công 03) Đĩa mài khô và đánh bóng cho máy mài góc bằng tay 04) Dây đai kim cương và dây đai xoắn kim cương cho trống cao su 05) Thắt lưng kim cương có sẵn trong các loại ngoại quan kim loại và nhựa 06) Các loại đĩa mài và đánh bóng kim cương khác nhau 07) Đai kim cương để mài và đánh bóng bán kính bên trong 08) Dải kim cương cho máy siêu hoàn thiện 09) Thắt lưng kim cương cho máy văn phòng phẩm 10) Thắt lưng kim cương cho máy cầm tay 11) Tấm kim cương & Bàn di chuột General Technical Data Performance life Synthetic diamond always performs well, and diamond tools have long service life, consistent surface finish and continuous high grinding rate. product constract Hans diamond Flexible grinding and polishing tool is composed of three main elements: diamond, bonding and backing. The multiple combinations of these elements provide the highest efficiency to meet the diversified requirements of industrial grinding and polishing. Grit Diamond is composed of carbon with crystal structure. For grinding tools, the diamond used is usually synthetic and produced under high temperature and pressure. Diamond particle size data based on average particle size( μ m)。 Coarse diamond will increase the material removal rate and surface roughness of the workpiece. The choice of the appropriate particle size depends on various factors: application, material, drive, wet grinding (water, abrasive) or dry grinding (wet grinding is generally used). Grain size range All grain sizes have corresponding color codes, which can be selected: 251 µ m (60 – 80), 126 µ m 120), 91 µ m 180, 64 µ m 240 – 320, 46 µ m 400, 30 µ m 600, 20 µ m 800, 15 µ m 1200, 12 µ m 1800 Bond: Hans has flexible diamond tools available in metal and resin bond versions. Hans has electroplated nickel and resin bond, and two kinds of diamond flexible grinding and polishing tools. Metal Bond The electroplated nickel layer with special electroplating process is used to wrap diamond, which is mainly used for applications with coarse and medium particle sizes and requiring high material removal rate. First, metallize the fabric surface. The pattern is electroformed by nickel plating. By scattering diamond on its surface, and then conducting electroplating treatment according to the specifications required by customers, the corresponding finished products are produced Resin bond Resin products are mainly used for fine grinding and polishing. Because of the continuous resin layer, the diamond is embedded in the resin layer, so the product must be used after destroying the surface resin layer in advance to obtain the best performance. Backing The backing of diamond flexible grinding and polishing tools is a special fabric made according to special needs. Compared with our competitors, this unique process provides control and flexibility. This fabric has good dimensional stability, high wear resistance and excellent heat dissipation. This unique sheet can be combined with many different types of backing according to the application needs. Various backings (from fast grinding to flexible polishing) are designed for optimal diamond holding force, excellent workpiece edge wear, and can be combined with many different patterns and grain sizes to adapt to complex and diverse applications under harsh conditions. Pattern Big dots: rough polishing for rapid surface removal. Particle size: 250um and 300um. Medium dot: about 17 particles per inch, used for strong cutting, to improve surface grinding removal rate by improving coolant flow Small dots: about 25 particles per inch, applied to special coating finish. Provides the fastest surface removal on very hard materials such as thermal spraying and ceramics. arrow: Sturdy arrow pattern, specially developed for rapid material removal and finishing. It is very suitable for grinding when the belt is loose and for grinding surfaces with sharp edges. This structure has a working face in all directions, always in contact with the workpiece, to ensure that high level, fast and flexible grinding can be achieved without welding. The structure of the pattern also ensures good heat dissipation performance. Nickel metal bonding agent - connecting arrow - closed type - medium fine particle - mainly used for discs. Nickel bond - open line pattern - no connecting arrow - with higher flexibility and deburring ability - used for high-performance abrasive belt grinding and glass edging. Flexible diamond belt glass edging solution Solution of glass edge grinding with flexible diamond tape It is specially developed in cooperation with the original equipment manufacturer and is designed to be equipped with an automatic glass abrasive belt polishing machine. The unique electroplating technology makes the diamond electroplating layer firm and durable, avoiding scratches caused by the loose sand grain design of the standard traditional electroplating abrasive belt, and making the service life longer. Selection of diamond particle size The most commonly used granularity is 120GGrit and 200Grit Coarse grain size 60 or fine grain size 320 is occasionally required for special roughing or finishing. Edge and corner treatment: The 200 mesh shall be used for polishing the edge of 3-5 mm thick glass plate to achieve an edge angle of 0.5 mm. 120 mesh shall be used for polishing edges and corners of 6-10 mm thick or thicker glass plates to achieve 1.0 mm or larger edges and corners. Use of wet grinding and dry grinding: The automatic production line always uses coolant to improve the performance of diamond tape and maximize its service life. Unless otherwise specified, use diamond tape for grinding and polishing under wet grinding conditions. Recommended working speed: 25 – 32m/s, maximum speed: 45m/s. The conventional belt runs at a speed of about 12-15m/s, and the diamond abrasive belt grinds and polishes at a speed of about 25-32m/s and performs best. To provide the highest productivity, please run at a speed of about 25-32m/s Technical Tips The following precautions are recommended for optimum performance and service life. The parameter settings comply with the machine instructions and operating conditions: Coolant: Use solvent free clean water and additives. Keep the flow constant at the grinding and polishing point. Pressure condition: Apply correct pressure to the belt setting. Too low pressure will lead to varnish, and too high pressure will lead to uneven wear on the surface of diamond abrasive belt. The tensile deformation of the sand belt is about 20mm. Timing: Once the panel is transferred to the middle of the conveyor belt, the grinding surface of the abrasive belt should contact the glass. Align the center of the grinding surface to obtain the minimum contact point and the longest service life of the abrasive belt, and reduce unnecessary wear. Belt guide pulley: clean belt guide pulley with flat surface shall be used to ensure smooth operation of the belt. Configuration instructions - normal belt crown - or slightly inclined outer edge. Equipment maintenance: regularly check the setting parameters of belt grinder to avoid unnecessary abrasion of abrasive belt caused by inaccurate parameter setting. Advantages of Patterns The choice of grit size depends on the specific material you're working with, the level of surface finish required, and the stage of the polishing or grinding process. Coarser grits are used initially to remove material efficiently, while finer grits are employed for progressively finer finishing and polishing. Having access to a range of grit sizes allows for greater control and precision in achieving the desired surface quality and appearance. Coarse Grits (60 to 120): Coarse grit Flexible Diamond products are used for aggressive material removal. They are suitable for tasks that involve shaping, grinding, and removing imperfections or burrs from surfaces. Common applications include initial surface preparation, deburring, and heavy stock removal. Medium Grits (240 to 400): Medium grit Flexible Diamond products strike a balance between material removal and surface finish. They are often used for tasks that require moderate stock removal and smoothing. Applications include refining rough surfaces, blending welds, and preparing surfaces for further finishing. Fine Grits (600 to 1200): Fine grit Flexible Diamond products are primarily used for finishing and polishing applications. They are suitable for achieving smooth, refined surfaces and removing finer imperfections. Typical uses include achieving a polished finish on metals, wood, and other materials. Very Fine Grits (1500 to 1800): Very fine grit Flexible Diamond products are reserved for high-precision polishing tasks. They are ideal for achieving a mirror-like finish on surfaces and eliminating even the smallest imperfections. Applications include final polishing of metals, glass, ceramics, and stone. Flexible Diamond products offer several advantages when it comes to their pattern design 1. Big Dots (Rough Polishing): Advantages: Rapid Material Removal: Big dots are designed for quick surface removal. They contain larger diamond particles, making them highly effective for removing material rapidly. Suitable for Coarser Grits: Big dots are often used with coarser grits where high material removal rates are required. Efficient for Rough Grinding: These patterns excel in rough grinding applications where you need to level or flatten a surface quickly. 2. Medium Dots (Strong Cutting): Advantages: Improved Material Removal Rate: Medium dots, with around 17 particles per inch, provide strong cutting action. They enhance the surface grinding removal rate by improving coolant flow. Versatile: Medium dots strike a balance between rapid material removal and surface quality, making them suitable for various applications. Effective for Intermediate Grinding: Use medium dots when you need to remove material efficiently while achieving good surface quality. 3. Small Dots (Special Coating Finish): Advantages: Fast Surface Removal: Small dots, with about 25 particles per inch, offer the fastest surface removal on very hard materials, such as thermal spraying and ceramics. Ideal for Special Coatings: These patterns are designed for achieving a specific coating finish, ensuring precise results on specialized coatings or materials. Excellent for Detail Work: Small dots can be beneficial when working on intricate details where precision is essential. 4. Arrow Patterns (Rapid Material Removal and Finishing): Advantages: Rapid Material Removal: Arrow patterns are developed for quick material removal, especially when the belt is loose or on surfaces with sharp edges. All-Directional Contact: The structure of arrow patterns ensures that the working face is in contact with the workpiece from all directions. This allows for high-level, fast, and flexible grinding without welding. Good Heat Dissipation: Arrow patterns typically provide excellent heat dissipation performance, making them suitable for applications where heat buildup is a concern. 5. Nickel Metal Bond (Various Applications): Advantages: Versatility: Nickel metal bonds come in various patterns, such as connecting arrows for discs and open-line patterns for high-performance abrasive belt grinding. They offer flexibility and can be used in a wide range of applications. Durable: Nickel metal bonds are durable and can withstand the rigors of abrasive processes. 6. Resin Bond (Fine Grinding and Polishing): Advantages: Fine Grinding and Polishing: Resin bond patterns are primarily used for fine grinding and polishing applications, providing a smooth and refined finish. Continuous Resin Layer: The diamond particles in resin bonds are embedded within a continuous resin layer, ensuring precise results when working on delicate surfaces. Application Glass and Ceramics Industry: Glass Polishing: Flexible Diamond Tools are used for polishing glass surfaces, including architectural glass, scientific glass, and crystal glass, to achieve a high-quality finish. Ceramic Tile Manufacturing: These tools help shape and finish ceramic tiles, ensuring smooth and precise edges. Metalworking Industry: Grinding and Deburring: Flexible Diamond Tools are used to remove burrs and sharp edges from metal parts, ensuring a smooth and safe surface. Superhard Coatings: They are employed to grind and finish superhard coatings on metal components, such as cutting tools and aerospace parts. Metallographic Sample Preparation: These tools assist in preparing metallographic samples for microscopy and analysis by providing precise surface finishes. Composite Industry: Composite Material Grinding: Flexible Diamond Tools are used to grind and shape composite materials, including carbon fiber-reinforced composites, for various applications in aerospace and automotive industries. Aerospace Industry: Aircraft Component Finishing: They are used for finishing and polishing critical aircraft components, ensuring precision and quality in the aerospace sector. Transportation Industry: Automotive Part Manufacturing: Flexible Diamond Tools play a crucial role in manufacturing automotive parts by shaping and polishing components made of metal, plastic, and composites. Oil and Gas Industry: Thermal Spraying Coatings: These tools are used for grinding and finishing thermal spraying coatings on oil and gas equipment and components. Papermaking Industry: Roll Surface Finishing: They are used to finish the surfaces of papermaking rolls, ensuring uniform paper quality and reducing wear on the machinery. Construction Industry: Concrete and Stone Polishing: Flexible Diamond Tools help achieve smooth and polished surfaces on concrete floors, countertops, and natural or synthetic stone materials. General Industrial Applications: Fabric and Hardware Manufacturing: These tools are used for grinding, shaping, and finishing fabric and hardware components in various industrial settings. Tool and Die Manufacturing: They assist in shaping and finishing tool and die components, ensuring precision and longevity. DIY and Hobbyist Applications: Home Improvement: Flexible Diamond Tools can be used by DIY enthusiasts for various home improvement projects, including tile installation, glass repair, and crafting. Research and Development: Materials Research: Researchers use Flexible Diamond Tools in laboratories and R&D settings to prepare samples, conduct experiments, and analyze materials. Different Types Application Flexible Diamond Tools come in various types, each designed for specific applications due to their unique characteristics and configurations. Here are different types of Flexible Diamond Tools and their respective applications: 1. Diamond Belts: Application: Diamond belts are commonly used for belt grinding and polishing operations on a wide range of materials, including metal, glass, ceramics, and composites. Specific Uses: They are used for surface grinding, shaping, edge profiling, and finishing applications in industries such as metalworking, glass fabrication, and woodworking. 2. Diamond Discs: Application: Diamond discs are versatile and can be used for grinding, cutting, and polishing various materials. Specific Uses: They find application in industries like metalworking, stone fabrication, construction, and automotive for cutting, shaping, and polishing metal, stone, and concrete surfaces. 3. Diamond Sheets & Handpads: Application: Diamond sheets and handpads are manual abrasive tools used for precise hand polishing and finishing applications. Specific Uses: They are commonly used in industries such as glass manufacturing, jewelry making, and metallography for fine polishing, deburring, and surface refinement. 4. Diamond Strips: Application: Diamond strips are used for superfinishing and honing applications, offering a high level of precision and surface quality. Specific Uses: They are employed in industries like automotive manufacturing and metal finishing for honing engine components, molds, and precision machined parts. 5. Diamond Spiral Bands: Application: Diamond spiral bands are designed for use with rubber drums and are ideal for precision grinding and polishing of cylindrical or contoured surfaces. Specific Uses: They are used in various applications, including dental laboratories, jewelry making, and mold and die polishing. 6. Diamond Strips with Tails: Application: Diamond strips with tails are used for applications that require extended reach or access to tight spaces. Specific Uses: They find application in aerospace, medical device manufacturing, and tool and die making for precise grinding and polishing in confined areas. 7. Diamond Handpads: Application: Diamond handpads are manual abrasive tools designed for handheld applications. Specific Uses: They are commonly used for wet or dry polishing of glass, ceramics, and metals in industries like glass artistry and metal finishing. 8. Dry Grinding and Polishing Discs: Application: These discs are designed for manual angle grinders and are used for dry grinding and polishing operations. Specific Uses: They find application in construction, stone fabrication, and concrete polishing for surface preparation and finishing. 9. Diamond Belts for Stationary Machines: Application: These belts are used with stationary grinding and polishing machines. Specific Uses: They are employed in largescale manufacturing operations for highspeed material removal and finishing tasks on metal, stone, and other materials. 10. Diamond Belts for Handheld Machines: Application: These belts are designed for handheld machines and are used for various grinding and polishing operations. Specific Uses: They are used in the automotive industry, woodworking, and metal fabrication for portable belt grinding and finishing. The specific application of each type of Flexible Diamond Tool depends on factors such as material type, surface finish requirements, and the machinery or equipment being used. The versatility and precision of these tools make them essential in a wide range of industries. Technical Data Sheet How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: What are Flexible Diamond Tools used for? Read more Flexible Diamond Tools are versatile abrasive tools used for a wide range of applications, including grinding, polishing, and surface finishing on various materials such as glass, ceramics, metals, composites, and more. Q: What are the different types of Flexible Diamond Tools available? Read more Flexible Diamond Tools include belts, discs, sheets, handpads, and strips with various configurations and grit sizes to suit different applications and equipment. Q: What are the main bonding types used in Flexible Diamond Tools? Read more Flexible Diamond Tools are available with metal and resin bond types. Metal bonds are often used for coarser applications, while resin bonds are suitable for fine grinding and polishing. Q: How do I maintain Flexible Diamond Tools to prolong their life? Read more Regular maintenance includes cleaning the tools to remove accumulated debris and inspecting them for wear. Proper care and maintenance can help extend the tools' service life. Q: Can these tools be used on different types of equipment? Read more Yes, Flexible Diamond Tools can be used on a variety of equipment, including hand-held machines, stationary machines, and more. Different backing types and configurations allow for versatility in application. Q: What is the advantage of using synthetic diamonds in these tools? Read more What is the advantage of using synthetic diamonds in these tools? Q: What are the primary applications of Flexible Diamond Tools? Read more These tools find applications in various industries, including architectural and scientific glass, ceramics, composites, aerospace, transportation, and more. They are used for grinding, polishing, and surface finishing. Q: Can these tools be used for both wet and dry grinding? Read more While these tools can be used for dry grinding, they often perform best when used with a coolant or water during wet grinding. Wet grinding helps reduce heat and friction, improving performance and extending tool life. Q: What is the recommended working speed for these tools? Read more The recommended working speed typically ranges from 25 to 32 meters per second (m/s), with a maximum speed of 45 m/s. Higher speeds are often used for improved productivity. Q: What are the advantages of using specific patterns (e.g., big dots, medium dots, arrow patterns) on Flexible Diamond Tools? Read more Patterns are designed for specific purposes, such as rapid material removal, strong cutting, or efficient grinding on surfaces with sharp edges. The choice of pattern depends on the application and desired results.

 • Sintered Diamond Point Bur |CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tool

  Home Sintered Diamond Proudct Sintered Diamond Tool Điểm kim cương thiêu kết thiêu kết-kim cương-bur Đối với mài thô ban đầu, những gờ này sẽ loại bỏ vật liệu nhanh chóng và mạnh mẽ. Viên kim cương thiêu kết đi ngay qua gờ - không chỉ được mạ bên ngoài hình dạng. Công nghệ của các công cụ kim cương thiêu kết được sử dụng độc quyền trong ngành công nghiệp vũ trụ để xử lý các vật liệu cứng nhất. Chúng khác với các dụng cụ khác ở chỗ các hạt kim cương không được cố định cơ học bằng áp suất, mà bằng sự hình thành liên kết kết dính mạnh mẽ với nồng độ hạt cao hơn 2,5 lần để các hạt kim cương lấp đầy toàn bộ thể tích của dụng cụ. để chạm khắc, đánh bóng, khoan và cắt thủy tinh, ngọc bích, gạch men, đá xanh và các vật liệu đá khác. Chúng tôi cũng có thể sản xuất các công cụ kim cương thiêu kết theo nhu cầu của khách hàng. Performance Sintered diamond burs and points are cutting and shaping tools known for their high performance and durability. Their performance characteristics make them valuable in a wide range of applications. Here are some key performance attributes of sintered diamond burs and points: High Cutting Efficiency: Sintered diamond burs and points offer excellent cutting efficiency, allowing for the quick removal of material. Their diamond-impregnated abrasive surfaces can handle hard and abrasive materials with ease. Long Service Life: These tools are designed for durability and can maintain their cutting performance over an extended period. The sintered diamond particles are securely bonded to the tool's matrix, ensuring a long service life. Precise Shaping and Detailing: Sintered diamond burs and points provide precise shaping and detailing capabilities. They are capable of creating intricate patterns, fine lines, and intricate cuts with high accuracy. Minimal Heat Generation: During cutting and shaping, sintered diamond burs and points generate minimal heat. This is especially important when working with heat-sensitive materials like ceramics, glass, and some metals. Smooth Surface Finish: These tools can produce smooth and polished surface finishes, reducing the need for additional finishing processes. This is particularly valuable in applications where a high-quality surface is required. Versatility: Sintered diamond burs and points are versatile and suitable for use on a wide range of materials, including metals, ceramics, glass, stone, composites, and more. This versatility makes them ideal for various industries. Reduced Chipping: They minimize chipping and splintering of the material being worked on, resulting in cleaner and neater cuts, holes, or shapes. Ease of Control: Operators can easily control the cutting and shaping process with sintered diamond burs and points, allowing for precision and accuracy in various applications. Adaptability: These tools can be used with a variety of rotary tools and handpieces, making them accessible and adaptable to different equipment setups. Wet or Dry Use: Depending on the material and application, sintered diamond burs and points can be used for wet or dry cutting and shaping, offering flexibility in various work environments. Safety: Their design ensures safe operation and reduces the risk of accidents or tool failure during use. Cost-Effective: While they may have a higher upfront cost compared to some other cutting tools, their long service life and efficient cutting performance make them cost-effective in the long run, as they require fewer replacements. Wide Range of Shapes and Sizes: Sintered diamond burs and points are available in various shapes and sizes to suit different applications, allowing users to choose the right tool for their specific needs. Grit Range Metal bonded diamond grinding wheels are available in various grit sizes to accommodate different grinding and surface finish requirements. The grit size determines the coarseness or fineness of the abrasive particles on the wheel's surface. Here are the typical grit size classifications for metal bonded diamond grinding wheels: Coarse Grits (e.g., 60, 80, 100): Coarse grit wheels are used for rapid material removal and are suitable for rough grinding applications. They are often used when the initial shape and dimension of the workpiece need significant adjustment. Coarse grit wheels leave a rougher surface finish. Medium Grits (e.g., 180, 220): Medium grit wheels strike a balance between material removal and surface finish. They are suitable for general-purpose grinding tasks where both removal rates and surface quality are important. Medium grit wheels produce a moderate surface finish. Fine Grits (e.g., 360, 600): Fine grit wheels are used for precision grinding applications where surface finish is critical. They excel at producing smooth and fine surface finishes while still removing material effectively. Fine grit wheels are commonly used for applications that require high precision and tight tolerances. Application Sintered diamond burs and points are specialized cutting and shaping tools used in various applications, primarily in industries that require precision and durability: Dental Industry: Tooth Preparation: Dentists use sintered diamond burs to prepare teeth for fillings, crowns, and other dental procedures. These burs offer precise shaping and minimal heat generation during tooth preparation. Jewelry Making and Gemstone Cutting: Stone Shaping: Jewelers and gemstone cutters use sintered diamond burs to shape and carve precious and semi-precious stones for jewelry design and lapidary work. Aerospace and Aviation: Precision Drilling: In aerospace and aviation, sintered diamond burs are used for precision drilling in composite materials, ceramics, and hard metals for aircraft and spacecraft components. Automotive Industry: Metal and Composite Work: Automotive manufacturers use sintered diamond burs for drilling, shaping, and grinding various materials, including hardened steel, carbon fiber composites, and ceramics. Orthopedics and Medical Implants: Bone and Implant Shaping: Orthopedic surgeons use sintered diamond burs for precise bone shaping during joint replacement surgeries and the shaping of medical implants. Electronics Manufacturing: Circuit Board Production: Electronics manufacturers employ sintered diamond burs for drilling and shaping printed circuit boards (PCBs) and other electronic components. Glassworking: Stained Glass and Glass Art: Artists and glassworkers use sintered diamond burs for carving and shaping glass pieces in stained glass and glass art projects. Precision Machining: Tool and Die Making: Machinists and toolmakers use sintered diamond burs for shaping and detailing tools, dies, and molds with high precision. Ceramic and Tile Industry: Tile and Ceramic Cutting: Sintered diamond burs are employed for cutting, shaping, and drilling ceramic tiles and other ceramic materials. Woodworking and Carving: Inlay Work: Woodworkers and artisans use sintered diamond burs for inlay work and detailed carving in wood and other materials. Art Conservation: Restoration Work: Conservators and restorers may use sintered diamond burs for precision work in restoring art and artifacts made from various materials. Archaeology: Artifact Conservation: In archaeological conservation, sintered diamond burs are used for delicate work on ancient artifacts. General Fabrication: Custom Fabrication: Custom fabricators and artists use sintered diamond burs for a wide range of shaping and detailing tasks in metal, plastic, and other materials. Diamension Sintered diamond burs and points come in a variety of shapes and sizes, each designed for specific cutting, grinding, and shaping tasks. Additionally, they may have different shaft options for compatibility with various rotary tools and handpieces. Here is a list of common sintered diamond bur and point shapes and shaft options: Shapes of Sintered Diamond Burs and Points: Round: Round-shaped burs and points are versatile and used for general-purpose cutting and shaping tasks. Cylinder: Cylinder-shaped burs are suitable for drilling, shaping, and contouring tasks. They come in various lengths and diameters. Conical: Conical-shaped burs have a tapered design, making them ideal for creating detailed cuts and contours. Flame: Flame-shaped burs are often used for carving and shaping tasks, especially in jewelry making and woodworking. Ball: Ball-shaped burs have a rounded tip and are used for carving, engraving, and creating concave shapes. Tapered: Tapered-shaped burs have a gradual taper and are excellent for fine detailing and precision work. Needle: Needle-shaped burs have a very fine, pointed tip, making them suitable for ultra-precise work and access to tight spaces. Inverted Cone: Inverted cone-shaped burs have a tapered, inverted design, making them ideal for countersinking and deburring tasks. Wheel: Wheel-shaped burs have a flat, circular profile and are used for cutting and grinding surfaces. Oval: Oval-shaped burs are suitable for creating elongated shapes and contours. Shaft Options for Sintered Diamond Burs and Points: Sintered diamond burs and points are available with different shaft options to fit various rotary tools and handpieces. Common shaft types include: Straight Shank: Straight shank burs have a cylindrical shaft that fits into collets or chucks on rotary tools. Friction Grip (FG) Shank: FG shank burs have a specific shank design for use with high-speed dental handpieces and other FG-compatible tools. Latch Shank: Latch shank burs have a flat end with a notch that locks into the chuck of a latch-type handpiece. Threaded Shank: Threaded shank burs have threads on the shaft, allowing them to screw directly into compatible rotary tools. Hex Shank: Hex shank burs have a hexagonal-shaped shaft for use with hexagonal collets or chucks. Quick-Change Shank: Quick-change shank burs are designed for rapid tool changes without the need for additional tools or collets. Mandrel Shank: Mandrel shank burs are mounted on a separate mandrel, which is then inserted into the rotary tool. Shaft Diameter Options for Sintered Diamond Burs and Points: Sintered diamond burs and points are available with different shaft diameters to fit various rotary tools and handpieces. Common shaft diameter sizes include: 1/16 inch (1.59mm): This smaller shaft size is often used in dental and precision applications. 1/8 inch (3.18mm): A common size used in many rotary tools and handpieces, including Dremel-type tools. 3/32 inch (2.38mm): Another size commonly used in dental and precision applications. 3mm: This metric shaft diameter is used in some rotary tools and micromotor handpieces. 6mm: Larger shaft diameters are typically used in industrial applications with heavy-duty rotary tools. Other Sizes: Depending on the manufacturer and specific tool design, you may find other shaft diameter options to match various equipment. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: How do you use a diamond pad? Read more A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal. Q: How do I choose the right grit size for my project? Read more Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing. Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad? Read more After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan. Q: What are some common applications for diamond hand pads? Read more Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles. Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads? Read more Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing. Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad? Read more Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations. Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding? Read more The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance. Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces? Read more Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces. Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad? Read more Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

 • Cerium Oxide Resin-Bonded Sanding Pad |CHINA|Hans Superabrasive

  Máy mài và cưa Lapidary Một chiếc máy lapidary được điều chỉnh để sản xuất đá quý hình cabochon hoặc những thứ tương tự; máy có một bánh mài quay được trợ lực với bề mặt mài hình khuyên tiết diện có đường viền thích hợp để mài những viên đá quý hình cabochon ngoại vi; một cấu trúc trục giữ dop quay được trợ lực có thể xoay được để mang đá quý được hỗ trợ dop tiếp xúc với bề mặt mài hình khuyên nói trên; Cấu trúc trục nói trên song song với trục và chuyển động ngang so với trục quay của đá mài nói trên, cấu trúc trục nói trên có một cam hình bầu dục nói chung ở đó; một con lăn chạy không tải thường đứng yên có phần ngoại vi được cam nói trên gắn vào và phương tiện để điều chỉnh vị trí của phần ngoại vi của con lăn không tải nói trên theo các hướng ngang so với trục quay của cấu trúc trục nói trên để dần dần cắt ngoại vi của đá xuống và tạo ra cabochon đá hình dạng có kích thước tổng thể khác nhau. Bộ phận kết hợp Lapidary 6 inch 8 inch của chúng tôi Máy đánh bóng máy mài hộp với trục thép không gỉ 1 "và vành tai bi, 7 miếng đệm và mặt bích Aluminums và dây khóa. Nó cũng có một động cơ ổ bi được bảo vệ nhiệt 3 / 4HP, quy trình Máy hút mùi bằng thép không gỉ 304. có hai Khe chữ U để dễ dàng tháo lắp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hệ thống nước nhỏ giọt có thể điều chỉnh được với 8 van đóng cho mỗi bánh xe. Trục được chạm cho đầu đánh bóng quay ¼-20 ở hai đầu bên phải và chạm vào 1 / Vòng nhôm 2 ”hoặc Vòng kim cương ở hai đầu bên trái. Chấp nhận cacbua silicon hoặc bánh xe kim cương hoặc trống cao su có thể giãn nở.

 • Diamond Wire Loop Cut Tire Section|CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Diamond Wire Saw Diamond Wire Loop Cut Tire Section Phần lốp Cắt dây kim cương Cưa vòng Dây kim cương Cắt vòng với tốc độ cao (25-60m / s), do đó bề mặt đứt gãy của dây nhẵn mà không có gờ và độ dày lát cắt có thể được kiểm soát, có lợi cho việc phân tích vật lý và hóa học của các lát lốp. cung cấp hỗ trợ kỹ thuật hoàn chỉnh và lâu dài cho các nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả các đề xuất được cá nhân hóa. Máy cưa cắt lốp Hans Diamond cho Máy cắt dây phần lốp, Máy cắt lốp, Máy cắt lốp và Máy cắt phần lốp được chế tạo với tốc độ cao (25-60m / s), do đó bề mặt cắt dây nhẵn mà không có gờ và Độ dày lát có thể được kiểm soát, điều này có lợi cho việc phân tích vật lý và hóa học của các lát lốp. hạt kim cương chất lượng cao, có tuổi thọ cao. , Máy cắt lốp được tự phát triển theo yêu cầu của nhiều nhà máy sản xuất lốp. Nó chủ yếu được sử dụng để cắt phần lốp của các nhà sản xuất lốp. Máy được điều khiển bằng hệ thống cnc, chúng tôi sử dụng cưa kép trong quá trình cắt, nó có thể giảm độ rung khi lấy mẫu và cũng nâng cao hiệu quả vì nó có thể cắt cả hai phần và lấy một mẫu một lần. Nó là một thiết bị cần thiết để lấy mẫu cấu trúc phần lốp. Nó được thiết kế cho ngành công nghiệp lốp xe, công nghiệp ô tô và cơ quan kiểm tra chất lượng để cắt các mẫu phần lốp. Thiết bị sử dụng dây thép làm dụng cụ cắt. Phần cắt không yêu cầu đánh bóng thứ cấp, các tính năng khác là tiếng ồn hoạt động thấp, tiêu thụ điện năng thấp, hiệu quả cao, không cần hệ thống làm mát, an toàn và thân thiện với môi trường và dễ vận hành. Kích thước tùy chỉnh Chúng tôi đã được thực hiện: Máy cắt phần lốp 4500mm Máy cưa dây Máy cắt phần lốp 7330mm Máy cưa dây Máy cắt phần lốp 9300mm Máy cưa dây Khi đặt hàng Vui lòng cho chúng tôi biết các chi tiết sau: Chiều dài (mm): Đường kính ngoài (mm): Vật liệu cắt Kim cương và CBN tráng; Với các kích thước hạt khác nhau; Với chiều dài được bảo quản. Việc lựa chọn đường kính vòng dây kim cương hoặc CBN phụ thuộc vào kích thước bề mặt cắt của phôi / mẫu. Đối với bề mặt mịn, các hạt nhỏ có ý nghĩa nhất và mật độ hạt thấp hơn nên được sử dụng cho các vật liệu cắt mềm. Thông số kỹ thuật dây kim cương vòng lặp: Performance When using Diamond Wire Loop Saws to cut tire sections, their performance is characterized by several key factors that make them suitable for this application: Precision Cutting: Diamond Wire Loop Saws excel in precision cutting tasks. They can achieve clean and accurate cuts in tire sections, allowing for specific shapes and dimensions to be obtained with tight tolerances. Clean Edges: These saws produce clean and burr-free edges on tire sections, reducing the need for additional finishing processes and ensuring a polished appearance. Efficient Material Removal: Diamond Wire Loop Saws are efficient at removing material while minimizing waste. This is essential when cutting tire sections, as tire materials can be valuable and should be used efficiently. Versatility: Diamond Wire Loop Saws can be used for various types of tire materials, including the rubber and steel components found in tires. They are more versatile than traditional cutting methods and can handle different tire sizes and compositions. Reduced Heat Generation: These saws typically generate less heat during the cutting process compared to other cutting methods, which is advantageous when working with rubber materials that can melt or deform due to heat. Lifespan: The lifespan of the diamond-coated wire loop may vary depending on the specific tire material being cut and the cutting conditions. However, they are generally durable and have a relatively long lifespan. Safety: When used correctly and with proper safety precautions, Diamond Wire Loop Saws are considered safe tools for cutting tire sections. Operators should wear appropriate personal protective equipment (PPE) and ensure the work area is well-ventilated. Low Maintenance: These saws require minimal maintenance, primarily focused on keeping the diamond-coated wire loop in good condition. Customization: Diamond Wire Loop Saws allow for precise customization and intricate cuts in tire sections. This makes them suitable for creative and artistic projects or for specific tire modifications. Material Thickness: These saws are generally well-suited for cutting tire sections with varying thicknesses, including both the rubber and steel components found in tires. Speed Control: Controlling the cutting speed is crucial when working with tire sections to achieve desired results without overheating or material deformation. Efficiency: Diamond Wire Loop Saws can be efficient for tire recycling and other applications where materials need to be processed quickly and with minimal waste. Feature The Diamond Tire Section Wire Loop Saw you described have several notable features and specifications: Length of Wire Loop Blades: The saw blades come in various lengths, including 4500mm, 7330mm, and 9300mm, allowing for cutting different tire sizes and types. Cutting Instrument: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw use Diamond Tire Section Steel Wires as the cutting instrument. Diamond-coated wires are known for their hardness and durability, making them suitable for cutting through tire materials. No Secondary Burnishing: The cut tire sections do not require secondary burnishing or additional finishing processes. This feature ensures that the cut edges are clean and polished, reducing the need for post-cutting work. Low Operation Noise: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw are designed for low noise operation, contributing to a quieter working environment. Low Power Consumption: The saw blades are designed to consume low power during the cutting process, making them energy-efficient. High Efficiency: They are known for their high cutting efficiency, allowing for quick and precise tire section cutting. No Cooling System Needed: Unlike some cutting processes that require cooling systems to dissipate heat, these blades do not need a cooling system. This can simplify the equipment setup. Safety and Environmental Friendly: The saw blades are designed with safety and environmental considerations in mind. They likely produce minimal waste and emissions. Ease of Operation: These Diamond Tire Section Wire Loop Saw are designed to be easy to operate, making them accessible to operators with varying levels of experience. Cutting Capacity: The cutting capacity varies depending on the tire type. For example, for 11.00R20 TB tires, an average of 55m of wire can cut one section, while for 195/65R15 PC tires, an average of 25m of wire can cut one section. The specific cutting capacity is also mentioned for radial truck tires and OTR (Off-The-Road) tires. Overall, these Diamond Tire Section Wire Loop Saw are suitable for tire section cutting applications, providing efficiency and precision in the process. Their versatility in cutting different tire sizes and types makes them valuable tools in tire recycling, analysis, and modification processes. Application Diamond Wire Loop Saws can be used for cutting tire sections, particularly in specialized applications where precision and clean cuts are required. Here are some common applications for cutting tire sections using Diamond Wire Loop Saws: Tire Cross-Section Analysis: In research and quality control laboratories, Diamond Wire Loop Saws are used to cut tire sections for cross-sectional analysis. This allows for the examination of tire construction, including the arrangement of plies, belts, and other components, to ensure quality and performance. Tire Failure Analysis: When investigating tire failures or defects, Diamond Wire Loop Saws can be used to cut specific sections of tires for in-depth analysis. This helps determine the root cause of failures and informs design improvements. Tire Recycling: In the tire recycling industry, Diamond Wire Loop Saws are used to cut tires into smaller sections or strips, which can then be further processed to extract valuable materials, such as steel belts and rubber granules. This aids in recycling and reduces waste. Custom Tire Modifications: Custom tire manufacturers or tire tuning shops may use Diamond Wire Loop Saws to modify tires for specific applications, such as racing or off-road use. This includes cutting and reshaping tire treads or sidewalls to enhance performance. Tire Inspection and Testing: Diamond Wire Loop Saws enable the creation of standardized tire samples for testing and inspection purposes. This is important for quality control in the tire manufacturing industry. Tire Prototyping: In the development of new tire designs, Diamond Wire Loop Saws can be used to create prototype tire sections for testing and evaluation. Art and Design: Artists and designers may use Diamond Wire Loop Saws to create sculptures or decorative pieces from discarded tire sections. The precision of these saws allows for intricate and creative work. Tire Repair: In some cases, tire repair shops may use Diamond Wire Loop Saws to make precise cuts in damaged tire sections for patching or repair purposes. Custom Tire Manufacturing: Specialty tire manufacturers may use Diamond Wire Loop Saws to create custom tire sections with unique tread patterns, dimensions, or features. Education and Training: Diamond Wire Loop Saws are used in educational institutions and training centers to demonstrate tire construction and for hands-on training in tire analysis and maintenance. When cutting tire sections with Diamond Wire Loop Saws, it's important to consider safety measures and proper handling, as tires can contain reinforcing steel belts that may be exposed during cutting. Additionally, selecting the appropriate wire diameter and cutting parameters is essential to achieve clean and precise cuts in tire materials. Diamension Length Options: 840 mm ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm. Diameter of Wire Saw: The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs. Grit Size Options: 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325 Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics. With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application. Customized: customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: What are the advantages of a flap wheel? Read more Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches. Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel? Read more Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges. Q: What is the best flap disc for grinding welds? Read more Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice. Q: What is a flap disc grinding wheel used for? Read more A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings. Q: What is the best grit for flap discs? Read more Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending. Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal? Read more For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal. Q: What is the best flap wheel for stainless steel? Read more Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel. Q: Can you put a flap disc on a bench grinder? Read more Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

 • Diamond Wire Loop for Cutting Metal| CHINA|Hans Super Abrasive Diamond Tools

  Home Diamond Wire Saw Diamond Wire Loop Cut Metal Máy cưa vòng dây kim loại cắt kim loại Đối với Dây kim cương vòng lặp của chúng tôi, nó có thể được sử dụng để cắt các vật liệu lai, chẳng hạn như gốm trộn với sắt, khi cắt, các vụn sắt sẽ được dính vào bề mặt kim cương, nhưng đồng thời, vật liệu gốm sẽ mang chip sắt, vì vậy các vật liệu lai là ok. Nếu cắt kim loại nguyên chất, sau khi cắt một khoảng, sắt sẽ bám chặt vào bề mặt kim cương và ngừng cắt kim cương, do đó không phù hợp với việc cắt diện tích lớn, kim loại nguyên chất có diện tích nhỏ cũng được. Performance Diamond Wire Loop Saws are primarily designed for cutting hard and brittle materials like ceramics, glass, and stones. While they may not be the first choice for cutting metal, they can be used for certain metal cutting applications with certain limitations and considerations: Material Compatibility: Diamond Wire Loop Saws are not ideally suited for cutting most metals because metals are generally ductile and much harder than materials like glass or ceramics. Diamond wire saws are designed for materials that are significantly softer and more brittle. Efficiency: When used to cut metal, Diamond Wire Loop Saws are not as efficient as traditional metal-cutting tools like bandsaws or abrasive cutoff wheels. Cutting metals with diamond wire may be slow and may require frequent adjustments. Diamond Coating: The diamond-coated wire on these saws can wear down more quickly when cutting metal compared to cutting softer materials. This can reduce the lifespan of the wire loop. Heat Generation: Cutting metal generates heat, and Diamond Wire Loop Saws may not dissipate heat effectively. This can lead to overheating of the wire loop and a reduced cutting speed. Metal Types: Diamond Wire Loop Saws are better suited for cutting softer metals like aluminum or copper compared to harder metals like steel or titanium. However, even with softer metals, other cutting methods may be more efficient. Surface Finish: When cutting metal with Diamond Wire Loop Saws, the resulting surface finish may not be as smooth as what can be achieved with specialized metal-cutting tools. Waste Generation: Cutting metal with a diamond wire saw can generate a significant amount of metal shavings, which may need to be managed and collected. Safety Considerations: When cutting metal with Diamond Wire Loop Saws, it's important to consider safety precautions, including eye protection and handling of sharp metal edges. While Diamond Wire Loop Saws are highly effective for cutting hard and brittle materials like ceramics and glass, they are not the best choice for cutting metal due to the inherent differences in material properties. If you need to cut metal, it's advisable to use dedicated metal-cutting tools designed for the specific characteristics of metals, such as bandsaws, hacksaws, or abrasive cutoff wheels. These tools are better suited for efficient and precise metal cutting. Feature When using Diamond Wire Loop Saws for cutting metal, it's important to consider their features and characteristics, as well as their limitations. While Diamond Wire Loop Saws are primarily designed for cutting hard and brittle materials, they can be adapted for certain metal-cutting applications. Here are some key features and considerations when using these saws for metal cutting: Diamond-Coated Wire: Diamond Wire Loop Saws feature a wire with industrial-grade diamond particles adhered to its surface. This diamond coating is one of the hardest substances on Earth and enables cutting of various materials, including metals. Precision Cutting: These saws excel in precision cutting tasks. They can achieve clean and accurate cuts, making them suitable for applications that require precise dimensions and shapes in metal materials. Versatility: While primarily designed for hard and brittle materials, Diamond Wire Loop Saws can be used for softer metals, such as aluminum or copper. They are more versatile than traditional metal-cutting tools and can handle a range of materials. Low Heat Generation: Diamond Wire Loop Saws typically generate less heat during cutting compared to traditional metal-cutting methods like abrasive wheels. This can be advantageous when cutting metals that are sensitive to heat. Reduced Material Wastage: These saws are efficient at removing material while minimizing waste, making them suitable for applications where material conservation is important. Clean Cuts: Diamond Wire Loop Saws produce clean and burr-free cuts in metals, reducing the need for additional finishing processes and ensuring a polished appearance. Customization: They allow for precise customization and intricate cuts in metal materials, making them suitable for creative and artistic metal-cutting projects. Safety: When used correctly and with proper safety precautions, Diamond Wire Loop Saws are considered safe tools for cutting metals. Operators should wear appropriate personal protective equipment (PPE). Lifespan: The lifespan of the diamond-coated wire loop may vary depending on the specific metal being cut and the cutting conditions. Harder metals may wear down the wire more quickly. Material Thickness: These saws are generally more suitable for thinner metal sheets and profiles. Cutting thicker metal sections may be challenging and less efficient. Maintenance: Regular maintenance, including keeping the diamond-coated wire loop in good condition, is essential to ensure consistent cutting performance. Speed Control: Controlling the cutting speed is crucial when cutting metals to avoid overheating and material deformation. Slower feed speeds may be necessary for certain metal types. While Diamond Wire Loop Saws offer advantages for certain metal-cutting applications, they may not be the most efficient choice for cutting thicker or harder metals. For such applications, dedicated metal-cutting tools like bandsaws or abrasive cutoff wheels are generally more effective. However, Diamond Wire Loop Saws can be valuable tools for precision and creative metal-cutting projects. Application This Diamond wire saw loop is highly effective for achieving a smooth surface finish on marble. It is commonly used in the stone industry for cutting and shaping marble slabs. Wire Diameter: The diamond wire used in this saw has a diameter ranging from 0.35mm to 2.5mm. The choice of wire diameter can depend on the specific application and the type of marble being cut. Workpiece Specification: The workpiece, which in this case is the marble, has dimensions of 120mm x 120mm x 400mm. These dimensions indicate the size of the marble blocks or slabs that can be effectively cut using this tool. Cutting Speed: The cutting speed of this diamond wire loop saw is impressive, reaching 30 meters per second (30m/s). High cutting speeds are desirable for efficient cutting operations. Feed Speed: The feed speed refers to how quickly the wire is moved through the material. In this case, the feed speed is set at a precise 15 millimeters per minute (15mm/min). This slow and controlled feed speed helps achieve precision in the cutting process. Tensile Strength: The diamond wire used in the saw has a tensile strength of 150-300 Newtons (N). Tensile strength is an important property as it ensures that the wire can withstand the tension and stress exerted during the cutting process without breaking. Cutting Effect: When using this diamond wire loop saw, it can achieve a surface finish with a roughness average (Ra) of up to 0.7 micrometers (0.7μm). A lower Ra value indicates a smoother surface finish, which is often desirable in applications where aesthetics and precision are crucial, such as in the production of high-quality marble products. In summary, this diamond wire loop saw is a specialized tool designed for cutting marble with precision and achieving a smooth surface finish. It operates at impressive cutting and feed speeds while maintaining a high tensile strength for durability. The cutting effect it provides is characterized by a low Ra value, indicating a high-quality surface finish. Diamension Length Options: 840 mm ;1600 mm;1870 mm;2000 mm;2100 mm;2250mm;2950mm;3000 mm;3200mm;3980mm;4000 mm;4200mm;4430 mm;4500mm;4780mm;5000mm;6740mm;7040mm;8000mm;9300mm. Diameter of Wire Saw: The diameter of the wire saw can range from 0.35 mm to 2.5 mm, depending on the specific requirements of the cutting application. Different diameters may be chosen for different materials and cutting needs. Grit Size Options: 70/80;140/170;170/200;200/230;270/325 Grit size options determine the coarseness or fineness of the diamond particles on the wire loop and are selected based on the material and the desired cutting characteristics. With these length, diameter, and grit size options, you can choose the most suitable Diamond Wire Loop for your specific cutting application. Customized: customized to meet specific size requirements based on your particular needs and applications. Customized sizes offer the flexibility to adapt to various projects and surfaces. Whether you require smaller sheets for precision work or larger sheets for more extensive tasks, Our factory can often accommodate your requests for diamond sandpaper sheets in the size that best suits your requirements. When ordering customized sizes, be sure to provide the dimensions and quantity needed to ensure you receive the tailored product you require. How to Buy Request an Equipment Quote Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now. Request a Quote Become a Delare Becoming a Flexbile Authorized Dealer Joining Flexbile team Shop Browse Parts and equpments on our store Shop Now Solution Flexbile solutions to help you tackle any challenge Solutions for individual needs Reviews comments debug Bình luận Viết bình luận Viết bình luận Share Your Thoughts Be the first to write a comment. FAQ Q: What are the advantages of a flap wheel? Read more Advantages. The advantages of a flapwheel over a traditional disk are twofold: The separate flaps each attack the workpiece surface at a slightly different angle, and this varies slightly with tool angle. This avoids the common problem with flat sheets, where they produce repeated identical scratches. Q: What is the difference between flap wheel and grinding wheel? Read more Flap discs are ideal for grinding, blending, finishing, and polishing surfaces, as well as removing rust, paint, and weld seams. Grinding discs are typically used for heavy-duty material removal, such as removing large welds, and shaping and smoothing metal edges. Q: What is the best flap disc for grinding welds? Read more Flap discs are good for removing heavy weld seams and excess material while providing a long service life: For general use, the recommendation is a 60-grit ceramic flap disc. For greater speed and stock removal, a Type 29 conical is the best choice. Q: What is a flap disc grinding wheel used for? Read more A flap disc is an abrasive product used to contour and shape metal. It consists of overlapping abrasive flaps glued to a backing plate and is regularly used for welding, machining, heavy-duty equipment work, and industrial maintenance. Common applications include: Cleaning flash from molds and castings. Q: What is the best grit for flap discs? Read more Deburring and deflashing: 60 grit abrasive grain is ideal for deburring and deflashing work. Rust removal and blending: Abrasive grit in the more expansive range from 60 to 80 is optimal for finer work like rust removal and blending. Q: Which grit flap disc would leave the smoothest finish on metal? Read more For finishing and sanding metal, a 120-grit flap disc could be your best option. Flat head flap discs best suit the purpose of finishing metal. Q: What is the best flap wheel for stainless steel? Read more Designed for both mild and stainless steel, flap wheels made from zirconia (or zirconium) abrasive ribbon (blue / green in colour) are ideal for use on most metals including stainless steel. Other flap discs on the market made from using aluminium oxide abrasive ribbon are not suitable for use on stainless steel. Q: Can you put a flap disc on a bench grinder? Read more Unmounted large flap wheels can conform to most shapes and are especially effective on pipes, tubes and other cylindrical items and are designed to be used on a bench grinder, pedestal grinder, or straight finishing tool with a 1 inch arbor.

bottom of page