top of page
Diamond Abrasive Products.png

Máy mài và cưa Lapidary

Cerium Oxide Polishing Laps (3)_edited.j

Một chiếc máy lapidary được điều chỉnh để sản xuất đá quý hình cabochon hoặc những thứ tương tự; máy có một bánh mài quay được trợ lực với bề mặt mài hình khuyên tiết diện có đường viền thích hợp để mài những viên đá quý hình cabochon ngoại vi; một cấu trúc trục giữ dop quay được trợ lực có thể xoay được để mang đá quý được hỗ trợ dop tiếp xúc với bề mặt mài hình khuyên nói trên; Cấu trúc trục nói trên song song với trục và chuyển động ngang so với trục quay của đá mài nói trên, cấu trúc trục nói trên có một cam hình bầu dục nói chung ở đó; một con lăn chạy không tải thường đứng yên có phần ngoại vi được cam nói trên gắn vào và phương tiện để điều chỉnh vị trí của phần ngoại vi của con lăn không tải nói trên theo các hướng ngang so với trục quay của cấu trúc trục nói trên để dần dần cắt ngoại vi của đá xuống và tạo ra cabochon đá hình dạng có kích thước tổng thể khác nhau.

Bộ phận kết hợp Lapidary 6 inch 8 inch của chúng tôi Máy đánh bóng máy mài hộp với trục thép không gỉ 1 "và vành tai bi, 7 miếng đệm và mặt bích Aluminums và dây khóa. Nó cũng có một động cơ ổ bi được bảo vệ nhiệt 3 / 4HP, quy trình Máy hút mùi bằng thép không gỉ 304. có hai Khe chữ U để dễ dàng tháo lắp. Chúng tôi cũng có thể cung cấp hệ thống nước nhỏ giọt có thể điều chỉnh được với 8 van đóng cho mỗi bánh xe. Trục được chạm cho đầu đánh bóng quay ¼-20 ở hai đầu bên phải và chạm vào 1 / Vòng nhôm 2 ”hoặc Vòng kim cương ở hai đầu bên trái. Chấp nhận cacbua silicon hoặc bánh xe kim cương hoặc trống cao su có thể giãn nở.

Performance

Cerium oxide polishing pads are known for their excellent performance in achieving high-quality finishes on glass and optical materials. Here are some key performance aspects of cerium oxide polishing pads:

 • Removal of Imperfections: Cerium oxide is highly effective at removing imperfections from glass surfaces, including scratches, blemishes, and minor defects. The polishing action of cerium oxide helps restore the smoothness and clarity of the material.

 • High-Gloss Finish: Cerium oxide polishing pads are capable of producing a high-gloss and reflective finish on glass and optical materials. This finish enhances the visual appeal and optical properties of the polished surface.

 • Material Removal Rate: These pads have a controlled material removal rate, allowing for precision polishing. Users can achieve the desired level of material removal without overdoing it, ensuring the integrity of the material.

 • Consistency: Cerium oxide polishing pads provide consistent and repeatable results. They maintain their performance over time, allowing users to achieve the same level of finish consistently.

 • Minimized Surface Damage: The gentle abrasive action of cerium oxide minimizes the risk of surface damage or alteration of the material's properties. This is especially important for optical components, where precision and clarity are critical.

 • Versatility: Cerium oxide polishing pads can be used on a variety of glass and optical materials, including glass sheets, lenses, and precision components. They are suitable for different applications and material types.

 • Efficiency: These pads are efficient at removing material while producing a smooth finish. This efficiency saves time and resources in the polishing process.

 • Cool Polishing: Cerium oxide polishing is typically conducted with water as a cooling and lubricating agent. This helps prevent overheating of the material being polished, ensuring that its properties are preserved.

 • Controlled Particle Size: Cerium oxide particles in the polishing compound are engineered to have controlled particle sizes, which contributes to the precision and consistency of the polishing process.

 • Reduced Cleanup: Cerium oxide polishing generates less dust and debris compared to some other abrasive polishing methods, resulting in a cleaner work environment and easier cleanup.

 • Longevity: Cerium oxide polishing pads have a relatively long lifespan, providing extended use before replacement is necessary.

 • User-Friendly: Polishing with cerium oxide is user-friendly and does not require specialized training. Operators can achieve excellent results with minimal effort.

Grit Range

Cerium oxide polishing compounds are available in a range of particle sizes, typically measured in micrometers (µm) or nanometers (nm). The particle size you choose depends on the specific polishing application and the level of surface finish and precision required. Here's an overview of cerium oxide polishing compounds with particle size ranges:

 1. 0.01 µm to 0.1 µm (10 nm to 100 nm):

  • Cerium oxide polishing compounds in this ultra-fine particle size range are used for achieving exceptional levels of surface clarity and smoothness.

  • Ideal for polishing optical components, precision lenses, and glass substrates where a near-mirror finish is required.

 2. 0.1 µm to 0.5 µm (100 nm to 500 nm):

  • Polishing compounds with particle sizes in this range are suitable for high-precision polishing tasks.

  • Commonly used in the optics industry for producing lenses, prisms, and mirrors with superior surface quality.

 3. 0.5 µm to 1 µm (500 nm to 1,000 nm):

  • These cerium oxide compounds offer excellent surface finish capabilities and are used for a wide range of precision polishing applications.

  • Suitable for polishing glass, ceramics, and various optical elements.

 4. 1 µm to 3 µm (1,000 nm to 3,000 nm):

  • Polishing compounds in this range are considered fine abrasives and are used for achieving smooth and uniform surface finishes.

  • Applied in the final stages of polishing for optical, glass, and semiconductor components.

Application

Cerium oxide polishing pads are commonly used in various applications where achieving a high-gloss and scratch-free finish on glass and other optical materials is essential. Key applications for cerium oxide polishing pads:

 1. Glass Manufacturing: Cerium oxide polishing pads are widely used in the glass manufacturing industry. They are employed to polish and finish glass sheets, ensuring that the final product has a flawless and optically clear surface. This is crucial for applications such as architectural glass, automotive glass, and display glass.

 2. Optical Lenses: In the production of optical lenses, including eyeglass lenses, camera lenses, and precision optical components, cerium oxide polishing pads are used to achieve the required optical clarity and surface quality. These pads help remove imperfections and enhance the lenses' performance.

 3. Automotive Glass: Cerium oxide polishing pads play a critical role in the automotive industry, where they are used to polish glass surfaces like windshields and side windows. A smooth and clear glass surface is essential for driver visibility and safety.

 4. Art and Stained Glass: Artists and stained glass craftsmen use cerium oxide polishing pads to achieve a high-gloss finish on their creations. This is particularly important for art glass pieces, decorative glass, and stained glass windows, where aesthetics and visual appeal are paramount.

 5. Glass Restoration: In glass restoration projects, cerium oxide polishing pads are used to remove scratches, blemishes, and imperfections from glass surfaces. This process helps restore the original appearance and clarity of glass that has been damaged or worn over time.

 6. Precision Optics: Cerium oxide polishing pads are crucial in the production of precision optics used in scientific instruments, telescopes, microscopes, and laser systems. These pads ensure that the optical components meet strict quality standards and perform with precision.

 7. Electronics and Displays: The electronics industry uses cerium oxide polishing pads for applications involving glass substrates, such as LCD and OLED displays. These pads help achieve the required smoothness and clarity for optimal screen performance.

 8. Jewelry and Gem Cutting: In the jewelry industry, cerium oxide is used for polishing gemstones and glass elements in jewelry pieces. Polishing pads with cerium oxide enable jewelers to achieve a brilliant and reflective surface on gemstones and glass accents.

 9. Glassware and Tableware: Manufacturers of glassware, such as glass cups, plates, and decorative glass items, use cerium oxide polishing to create a smooth and lustrous finish on their products, enhancing their visual appeal.

Cerium oxide polishing pads are favored for their effectiveness in achieving fine finishes and removing surface imperfections from glass and optical materials. They are an essential tool in industries where optical clarity, aesthetics, and surface quality are of utmost importance.

Diamension

cerium oxide polishing pad diameters ranging from 4 inches to 24 inches, along with the backing types associated with each size, including Velcro or Hook and Loop (H&L) backing, Magnetic backing, and PSA (Pressure Sensitive Adhesive) backing:

 1. 4-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Velcro or Hook and Loop (H&L) backing for easy attachment.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing for adhesive attachment.

 2. 6-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Velcro or Hook and Loop (H&L) backing for secure attachment.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing for alternative attachment methods.

 3. 8-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Velcro or Hook and Loop (H&L) backing for quick and secure mounting.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 4. 10-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Velcro or Hook and Loop (H&L) backing for easy application.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 5. 12-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Velcro or Hook and Loop (H&L) backing for efficient use on larger surfaces.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 6. 14-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Typically Hook and Loop (H&L) backing for secure attachment.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 7. 16-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Hook and Loop (H&L) backing for stability during polishing.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 8. 18-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Hook and Loop (H&L) backing for large-scale polishing applications.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 9. 20-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Hook and Loop (H&L) backing for stability on polishing machines.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

 10. 24-inch Cerium Oxide Polishing Pads:

  • Backing: Hook and Loop (H&L) backing for attachment to larger polishing equipment.

  • Optional Backing: Some may have PSA backing or Magnetic backing.

How to Buy

Request an Equipment  Quote
Ready to buy stuff from Flexible,Request a quote now.
Become a Delare
Becoming a Flexbile Authorized Dealer
Shop
Browse Parts and equpments on our store
Solution
Flexbile solutions to help you tackle any challenge

Reviews

Bình luận

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.

FAQ

Q: How do you use a diamond pad?

A diamond hand pad is a handheld abrasive tool with a flexible surface coated with diamond particles. It is used for grinding, smoothing, and polishing various materials, including stone, concrete, glass, and metal.

Q: How do I choose the right grit size for my project?

Select the grit size based on the initial condition of your workpiece and the desired level of surface finish. Coarse grits are suitable for rough grinding, while finer grits are used for smoothing and polishing.

Q: What safety precautions should I take when using diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: How do I maintain and clean my diamond hand pad?

After use, rinse the diamond hand pad with clean water to remove debris and residues. Gently pat it dry or allow it to air dry. Proper maintenance can prolong the pad's lifespan.

Q: What are some common applications for diamond hand pads?

Wear safety goggles, a dust mask, and gloves to protect yourself from dust and debris. Additionally, work in a well-ventilated area or wear a respirator if working with fine dust particles.

Q: What are the common grit sizes for diamond hand pads?

Diamond hand pads come in a range of grit sizes, from coarse (e.g., 50 grit) to fine (e.g., 3000 grit). The choice of grit depends on the specific task, with coarser grits used for material removal and finer grits for polishing.

Q: Do I need to use water or lubricant with a diamond hand pad?

Yes, using water or a specific lubricant is often necessary. It helps keep the surface cool, prevents overheating, and improves the effectiveness of the diamond particles in grinding and polishing. Some materials require dry grinding, so it's essential to check the manufacturer's recommendations.

Q: Can I use a diamond hand pad for dry grinding and wet grinding?

The suitability of a diamond hand pad for dry or wet grinding depends on the material and the pad itself. Some diamond hand pads are designed for wet use, while others are suitable for dry grinding. Check the manufacturer's specifications for guidance.

Q: Can diamond hand pads be used on curved or irregular surfaces?

Yes, diamond hand pads are versatile and can be used on flat, curved, or irregular surfaces. Their flexibility allows for contouring and shaping of various workpieces.

Q: Can I achieve a high-polish finish with a diamond hand pad?

Yes, with the right technique and progression through finer grits, you can achieve a high-polish finish on various materials using diamond hand pads. The finest grits are typically used for the polishing stage.

bottom of page